Weppers tongersdei 6-9

Allegear op de foto
5 september 2012
Doch ek mei oan de SDS League!
6 september 2012

Doch ek mei oan de nije SDS League!
Fanôf hjoed kinne jim jim ek wer ynskriuwe foar de SDS League. Je team moat ynlevere wurde foar sneon 15 septimber 18.30. Dat moat slagje tochten wy sa!
Hjir kinne je je team gearstalle en hjir kinne jim alle ynformaasje fine.

Oefenwedstrijd: SDS 2 – SDS 3
Donderdag 6 september 2012
Scheidsrechter: Douwe Dirk Reitsma
Aanwezig 18.30 uur
Aanvang wedstrijd: 19.00 uur
SDS 2:
Ayanle Barkat
Sjoerd van Beem
Marten Faber
Gerrit Flisijn
Feite de Haan
Sytse Hibma
Jan Simon Jelsma
Hendrik de Jong
Remon Rameau
Anne Stenekes
Jort Strikwerda
Robert Sybesma
Eddy Visser

SDS 3:
Remco Bervoets
Ids de Boer
Bauke Dijkstra
Geert Dijkstra
Hendrik Engbrenghof
Jentsje Jorritsma
Pieter Kamstra
Stefan van Krimpen
Syb Overal
Sjoerd Rispens
Jan Stenekes
Bote Strikwerda
Ralph Wariman
Willem Wijnia

Training F-kes
Volgende week woensdag starten de trainingen voor alle F-pupillen.
F5 + nieuwe leden 15:00-16:00 uur
F3 + F4 16:00-17:00 uur
F1 + F2 17:00-18:00 uur.
Gr. Tsjipke en Hans


C2- D2

Het idee was als volgt: we trainen op hetzelfde tijdstip, dus dan kunnen we ook wel een keer oefenen. De jongens van SDS C2 met een bloedje fanatieke leider aan de kant maakten er met de D2 een mooie, maar ongelijke strijd van. De D2 stond voor het eerst samen op het grote veld. De voorhoede kreeg acuut begrip voor mem, die buitenspel maar niet wil snappen voor de TV thuis. Het is in de praktijk toch best lastig…
Dankzij een coulante grensrechter en een ouderlijke scheids maakten de ‘jochies’ er toch nog drie! C2 scoorde naar hartenlust en tankte zo vertrouwen voor de komende competitie. D2 gaat de strijd zaterdag aan met jongens van hun eigen formaat. Iedereen die de oefenpot mee mogelijk maakte bedankt!  
Tjerk

SDS D1 – ONS D2
In leuk potsje fuotbal wêr’t ONS better wie mar wêr’t SDS betiden goed mei die. In oantal prima oanfallen en yndividueel goeie aksjes. Einstân 1-5.

SDS E1- Zeerobben E1
Zeerobben wie in maat  te grut en te goed. It wie foaral tsjinhâlde foar SDS. Einstân 0-8.

Friesland Vr1 – SDS Vr1
Moaie earste wedstriid yn en tsjin Ljouwert. Soad kansen, moai teamspul, leuk potsje! Sieta skoarde de 0-1, dit wie ek de einstan. (tweetDa1)

Boonstra’s
Dy Theun Boonstra en al syn famyljeleden hawwe it der mar drok mei. Sij stride noch altiten om de titel “âldste famylje fan Nederlân” Mei 1266 jier ûnderwilens (der is wer ien jierdei west) mochten se woansdeitemoarn it wurd fiere yn “Evers staat op” op radio 538. Henk Boonstra fan Boalsert mocht it wurd dwaan en it is in prachtich interfjoe wurden tanksij …Henk. Harkje kin
hjir.
Wij hawwe fernommen dat it AD kommend wykein oandacht jaan sil oan de 18 Boonstra’s dy’t 1266 jier binne en dat is gemiddeld 70,3 jier.

Harsens derby(830)
Dirk Kuijt fermakket him mar goed by Fenerbahce mei syn nije Turkse freonen……..

Letter fêst mear!