Evenementen in november 2022

Weppers tiisdei 29-7
28 juli 2008
Weppers freed 1-8
31 juli 2008

Hoefolle earsten?

Immie 23
Scheltema’s 26
Oebele 24
Willem 25
Enne Johannes 37
Aant 27

Der wiene dochs in oantal minsken dy’t in gokje doarden te dwaan. Wij seagen grut optimisme bij Enne Johannes.

Mails
Wij krigen juster regelmjittich in mailtsje fan ús optimist. Wij sieten fansels bij de PC en fûnen jûns in mail boks fol. Nei elke partij wêr’t in SDS-er bij belutsen wie krigen wij de tuskenstân. De earste partij fan Jacob Klaas en Gerrit tsjin Jelte Piter ferstevige syn optimisme. It maksimum oantal punten waard helle.
Hoesa optimisme.
Nij ien partij mei 3 SDS ers al 17 earsten noch 20 te gean.

Einstân

Feiko 1
Jacob Klaas 7
Gerrit 7
Jelte Piter 5
Erik 9
totaal 29

Oanfiterpriis
Foar Jelte Piter wie der op de PC de oanfiterpriis. Fan herte lokwinske.

WK
Jûn om 19.30 wer in WK. It sil wol waarm wêze, dus nim mar wetter mei. As it net op it sportfjild kin dan wurdt it op de Terp.

Fuotbalhumor(3)
Ek dit falt ûnder fuotbalhumor: