Weppers tongersdei 31-3

Weppers woansdei 30-3
29 maart 2011
Weppers freed 1-4
31 maart 2011

Trainen a-selektie  20.15 – 21.30 
marten
feiko
jacob
eric
tjipke
arjan
feite
wytze
grytzen
christiaan
skelte
jacob
jort
martin
henk
redmer
ewout
mark
jelmer
 
Trainen b – selektie 19.00 – 20.15 
arjen
elger
anne
robert
syb
jansimon
bauke
jelte pieter
sytse
harm jan
 
Trainen rest van de b- selektie 19.00 – 20.15 
willem
christiaan
geert
jentje
pieter
sjoerd
jan
gerlof
ralph
andrew
gerlof
sjoerd beem
bote
hendrik

Standen
De nijste standen fan alle alvetallen kinne jim
hjir sjen.

Kent de strafskoppespesjalist

Kent van der Schaar wie woansdeitejûn in geweldige winner fan in it strafskoppen nimmen fan E3. Alle 9 spilers mochten 4 strafskoppen nimme op doelfrou Tarina Veenje, keepster fan Da1.
De mantsjes stiene op skerp want mar leafst 4 jonges skoarden 3 kear: Kent, Sjoerd, Steven en Sander.

En doe waard it in ôffalrees. Earst foel Sander ôf, doe, Steven, doe Sjoerd en Kent skeat de iene nei de oare strak yn de krúsing of hoeke.
 
En sa mocht Kent de bekende pûde drop yn ûntfangst nimme.

KNVB 7 tsjin 7
Wa’t mear witte wol fan de 7-7 toernooien foar 35 of 45 plus kin
hjir alles lêze.

Fan herte lokwinske!
Erik Haitsma is hjoed 24 jier wurden. Fan herte lokwinske!


Harsens derby (noch in kear)
Skelte tipte ús noch in aardich filmke foar dizze rubryk. Hy hat hjir alris stien, mar Skelte is fêst net de ienige dy ’t him doe mist hat. It filmke is de muoite wurdich: