Weppers tongersdei 3-3

Weppers woansdei 2-3
1 maart 2011
SDS League: Froulju pakke wykpriis!
3 maart 2011

Ferslach ’t Fean ’58 1 – SDS 1
Dit skreaun it Frysk Deiblêd juster oer de wedstryd tusken SDS 1 en ’t Fean ’58 (sjoch
hjir).

Seal: SDS 1 ûnderút
SDS 1 ferlear juster mei 8-5 fan Futsal Heerenveen. Sûnder wissels(dat hawwe wy faker heard) kaam SDS krekt tekoart. De doelpunten wienen fan Freek(3x), Wytze en Willem.

Trainingsseleksjes

a-selektie  traint om 20.15 – 21.30

jaap

ewout

feiko

feite

eric

jacob klaas

tjipke

arjan

jelmer

henk

jacob

grytzen

kristian

skelte

redmer

wytze

 

b-selektie  traint om 19.00 – 20.15 

jort

andries

elger

arjen

harmjan

bauke

syb

jansimon

anne

dirk yde

robert

sytse

hendrik de jong

gerrit

jelte pieter

 

c – selektie traint om 19.00 – 20.15 


de rest van de b- selektie traint olv jan stenekes
 


mvg

johan faber


SDS League
De nijste stân fan de SDS League hinget jûn yn de kantine en stiet moarn hjir op de webside.

Traine
SDS F2 traint fannemiddei fan 17.00-18.00 tegeare mei F3 en F4.

Nije skuon
Hendrik Engbrenghof hat nije fuotbalskuon.

Wy binne benijd wannear ’t hy
yn in rokje fuotbaljen giet……

VI-kwis
Dy antwurden kinne ús neat skele, mar dochs noch mar efkes hjir sjen.

Harsens derby(417)
Je hawwe fan dy dagen dan slagget alles: