Evenementen in december 2022

Weppers woansdei 22-5
21 mei 2013
Weppers freed 24-5
24 mei 2013

Froulju’s jûn
Op twitter wie it al oankundige mar justerjûn wie it “frouljus’ jûn. Vr1 tsjin Vr2 oanfuld mei MC1. It is 4-0 wurden foar Vr1:

In spannende pot fuotbal.

Justerjun is dizze oefenpot spile op in strak meant fuotbalfjild op ‘e Skoalleseize.

Twa fanatyke coaches welke beide net ferlize woene en twa teams die der foar gean woene.

De earste helte koe it beide kanten op , wie it net altyd eagstrielend fuotbal mar wie it wol fol oergave.

It begjin fan de twadde helte wie VR2 seker net minder mar kamen se troch in ungelokkige eigen goal op efterstan.

Doe wie it dien mei VR2 en koene de froulje fan VR 1 utrinne tot een 4-0 oerwinning.

Sjappoo foar de oer it algemien 10 jier jongere froulje fan VR 2 die alles jun hawwe wat der yn siet.

Mei dizze froulju sit it mei de takomst fan it frouljesfuotbal fan SDS wol goed!!! 

Feike Jorritsma flagger VR1


Skiedsrjochter!!!!!!!! (2)

Gisteravond floten Matthijs Postma en Inne Heerma gezamelijk hun eerste wedstrijd.

Het ging ze prima af en koste ze weinig moeite.

De foto genomen na de wedstrijd laat zien dat het ‘haar’ nog keurig in de kuif zit!

Bedankt!
Friso

 

Feroarje
Op twitter gie it juster om de fraach wat  feroaret der it meast. André Vink en Pieter de Boer fine it waar en Boudewijn Kramer de wedstriidskema’s fan André en Pieter.

 

T.A.V. ALLE LEIDERS

Willen alle leiders van de teams van SDS de passen van de spelers (inclusief de mapjes) na de laatste wedstrijd inleveren bij SDS?

Dit kan bij het bestuurslid van dienst op zaterdagen in de bestuurskamer van SDS tot 1 juni (laatste wedstrijddag).
Bedankt

Vriendelijke groeten,

Jacob Hofstra en Tina Wiegers

Vrijdagavond 31 mei “Slotjûn SDS”

Jongens en meisjes in de D, E en F–pupillen opgelet!!!

Op vrijdagavond 31 mei wordt de “Slotjûn”gehouden voor de D,E en F-pupillen.

Dit is een jaarlijks terugkerend evenement waarmee de Jeugdcommissie en Technische commissie jeugd op een gezellige en sportieve manier het seizoen samen met jullie willen afsluiten.

Naast de strijd om de welbekende penalty bokaal, zal er gestreden worden om de titel “Het kanon” van SDS en de “Scherpschutter”van SDS.

Er is patat en limonade voor alle spelers en met de verloting vallen er weer mooie prijzen te winnen. 

Kom dus allemaal!!!

(Ook alle spelers die nog niet in een team zijn ingedeeld) 

Tot vrijdag 31 mei,

JC en TCj

No fuotbalje oer twa wike swimme
It is noch net sa fier mar it soe moai wêze dat alle SDS-ers meidogge oan de swim4daagse yn Wommels. Dy is op 3 oant 6 juny en it skynt prachtich waar te wurden. Jim kinne der
hjir
alles oer lêze.

 

Nijsgjirrich artikel
Skerpe eftergrûnferhalen kinne je fine op de webside Catenaccio.
Dit artikel is foar elkenien aardich om te lêzen mar spesjaal foar Dooitze. It is in lang ferhaal mar dat makket neat út , hij hat de tiid oant augustus ta.

 

Harsens derby(1034)
As je mar lang genôch oefenje dan slagget it fansels ris in kear: