Weppers tongersdei 22-12

Nijjiersresepsje op sneon 7 jannewaris! Jou je no op!
22 december 2016
Weppers freed 23-12
23 december 2016

Noflike feestdagen tawinske!

Sealtraine

Troch al dy krystfieringen is der net in team dy ’t fannemiddei yn de seal traine kin yn Easterein fan 17.00-18.00 oere. Mocht der dochs noch in team wêze, nim dan efkes kontakt op mei Tjerk van de Pol.

Traine

SDS 4 sil jûn wer los op it keunstgers. Sy traine om 20.00 oere.

Jou dy op!

Hasto dy al opjûn foar it fuotbalmikstoernoai of it klaverjassen op sneon 7 jannewaris?
Doch it hjir!

Einstân SDS-League?

Hjoed hawwe wy foar jim noch net de einstân fan de SDS-League. Dizze sil bekend makke wurde op de nijjierssit op sneon 7 jannewaris rûn in oer as 18.00 oere.

Foto’s Krystsealtoernoai Frjentsjer

Ôfrûne sneon binne der ek foto’s makke op it krystsealtoernoai yn Frjentsjer. Wy kamen ferskeidene (âld-)SDS’ers tsjin. Hjir kinne jim alle foto’s op Facebook besjen.
Foto fan X-lent for you Fotografie en Webdesign Foto fan X-lent for you Fotografie en Webdesign Foto fan X-lent for you Fotografie en Webdesign

Harsens derby (1810)

Knap binnenhâlden fan dy keeper…………