Evenementen in december 2022

SDS League: 2 koprinners en wykpriiswinners!
21 november 2012
Weppers freed 23-11
22 november 2012

Alde doaze
De foto fan hjoed komt út 1997. 15 jier lyn dus. E2 waard kampioen. Twa lieders út Spannum dus de kâns is grut dat en Jacob Tiemersma en Bote Strikwerda op
de foto steane. Sjogge jim se?

SDS 2
SDS 1 hat sneon frij. Kommende sneon moat SDS 2 wol fuotbalje. Dy feiten soargje der foar dat Olympia 2 him fan de minne ferliezerskant sjen litte. Sij ferlearen in oantal wiken lyn fan SDS 2 (mei spilers fan SDS 1 en SDS 3) doe’t SDS 1 en SDS 3 frij wiebe. Mar neffens ús geheugen hie dat in hiele oare oarsaak.
Sjoch de tweet:
Olympia2e Sds1 gaat zaterdag weer punten pakken namens sds2 #inhaalfraude @ff_sds @VVMakkum

Aginda SDS
Op de SDS-side is ek in aginda te finen wer ’t je sjen kinne wat der allegear te reden is. Hy stiet lofts yn it menu. Wolle jim wat yn de aginda hwwe, mail dan nei
info@vv-sds.nl.

Harsens derby(895)
Dizze frije traap wurdt net al te lokkich naam:


Letter miskien mear!