Evenementen in december 2022

Frans Hoek keeperspromotiedag
22 januari 2009
Weppers freed 23-1
23 januari 2009

Traine 4,5 en 6
Helaas it kin net troch gean.

Traine SDS 2
Jûn om 20.00 oere traine yn Easterein, want it fjild is yn Snits te wiet en de ljochtmesten doch it dêr ek net.

Jild mei
Goedenmiddag aant of willem!!
Zou je op de site willlen zetten dat het uitje van het 2e deze zaterdag gewoon doorgaat.
En dat diegenen die nog moeten betalen dat vanavond meenemen.
En over de tijd daar komen we nog wel even op terug.
Groetjes Eeltje en Sytze

De seal yn
Zaterdag 24 januari begint voor alle F pupillen het Greidhoeketoernooi.
Aanwezig  zijn om 8:45. We spelen om 9:00.
Neem goed schoeisel mee i.v.m zwarte strepen in de sporthal.
Tot zaterdag.
Groet jan bouke

WK
Sommige spilers fan SDS sjogge no al wer út nei it WK yn….Wommels. It fjild leit der noch, dus it kin sa wer los. De kompetysje moat
earst efkes dien wêze. Allinne mei de doeltsjes is noch wat oan de hân. Dit lêze wij op de side fan Wommels.
Voetbalveld
Na de renovatie van het voetbalveld en de bouw van de woningen aan de rand van het veld zijn in de eerste instantie de voetbaldoelen niet herplaatst. Hier kwam vanuit het dorp veel reactie op men miste een plek waar de jeugd een balletje kon trappen. Gezamenlijk overleg tussen de kaatsvereniging, gemeente en doarpsbelang heeft geleid tot het plaatsen van de huidige goals, maar deze worden als te klein ervaren. De nu geplaatste grotere goals worden door de gemeente als niet legaal bestempeld. Ook wordt het hek van de tennisclub als ballenvanger gebruikt en wordt de beplanting vertrapt. Afgesproken is dat bovenstaande partijen gezamenlijk met de tennisvereniging nog eens met elkaar in overleg gaan om geschetste problemen op te lossen.

Kick Off
Foar de jeugd is der sneon in leuke dei mei allegear aktiviteiten.
Wie wordt de speedmaster van SDS?
Wie is er het meest behendig?
Wie kan de beste keepers van SDS passeren?

Jim kinne it allegear
hjir lêze.

Traine
At it trainen fan SDS 4, 5 en 6 jûn trochgiet kinne jim om 18.00 oere lêze.

Oefenje
SDS 2 sil jûn om 19.00 oefenje yn Snits tsjin WPB 2. Sy fertrekke om 18.15 út Easterein.
Mocht it net trochgean dan wurdt der “gewoan” traind yn Snits en fertrekt SDS 2 om 17.45.

Ôflast en oprop
De training van C1 giet jûn net troch , want ik moat sels fuotbalje en der is net ien te finen dy ’t de C1 trainen jaan kin. De trainingen wurde dus in wike útsteld en de C1 begjint folgende wike tongersdei te trainen, omdat der foar tiisdeis ek nog net in fêste trainer fûn is.
Wa fielt sich roppen om de trainingen van C1 op tiisdeis van 18 oere tot 19 oere op sich te nimmen? Sjoch it yn it belang fan de jeugd.
Groetnis Dirk

Futsal
SDS 2 hat juster mei 8-1 wûn fan Friesland 6. Dit wie in knappe prestaasje want út waard noch mei 6-3 ferlern.

Nije kalker

No’t Harm Bergsma dermei ophâlden is as linekalker is SDS noch altiten op syk nei in nije kalker. Sa moat der eins foar kommende sneon ek wer kalke wurde. Wa’t it wat liket om sa no en dan it fjild te kalkjen kin kontakt opnimme mei Willem Twijnstra:
0515-332570

Adreswizigingen
Geane je ferhúzjen jou je nije adres dan efkes troch oan Koos Plantinga(tel:0515-332448)

Fan de skeids (2)
Juster hienen wy it oer skiedsrjochters dy ’t útmakke wurde foar bline of doafe. Wy freegje ús ôf wa ’t hjir blyn en doaf is of wol Cecs Fabregas op dizze manier syn wurden ekstra kracht bysette: