Evenementen in december 2022

Weppers woansdei 20-6
19 juni 2012
Weppers freed 22-6
21 juni 2012

Jierdei
Wat in dei sa’n dei sûnder jierdeis.

SDS EK-league
Wat in dei sa’n dei sûnder sukseserfaringen en djippe teloarstellingen.

EK
De ienheid bij Oranje wie fier te sykjen. Dat is frjemd.. Yn 1983 wie dat al in punt bij SDS om dêr ien foar oan  te stellen. Sjoch
dit artikel en dan foaral punt 4.

6-7
It liket noch fier fuort mar it is samar wer sa fier. SC Hearrenfean hat de earste oefenwedstriid stean op
6 july tsjin in regioalvetal fan de súdwesthoeke. De wedstriid wurdt spile op it fjild fan de Wâlde.

Fine wy wol leuk


Harsens derby (794)
Vermaelen soe net misstean by KV Spannum: