Weppers tongersdei 2-9

Weppers woansdei 1-9
31 augustus 2010
Weppers freed 3-9
1 september 2010

SDS-webshop
Hawwe jim al efkes yn de SDS-webshop sjoen?
Dit kinne jim der allegear krije:
SDS-Tas: €33,-
SDS-Rugzak: €27,-
SDS-Trainingspak: €42,-
SDS-Polo: €21,-
SDS-Trainingsbroek kort: €18,50
SDS-Sweater: €25,-
SDS-
Midjack: €47,50
SDS-
Trainingsshirt dry-fit: €21,50
Webshop!
Der kin oan ’t 15 septimber besteld wurde en dan giet it yn produksje.

Fragenlist
Mark lit ús witte dat der al meardere minsken (mei nocht!) de fragen list ynfuld hawwe.
Jim kinne
hjir sjen wat Mark allegear witte wol.
It is in fragenlist en mei klam freegje wij jim om dêr efeks nei te sjen. It ynfullen duorret sa’n 15 minten. De enkête kin fia
dizze link ynfuld wurde.
Wa’t it noch net dien hat, doch it.
De link stiet no ek rjochts boppe de sponsers op de webside.

Gjin trainen
De A- en B-junioaren fan SDS traine jûn net.
Groetnis,
Lody


Aan de trainers en de leden van SDS,
Van de tennisvereniging, Smash te Easterein, kreeg ik een klacht binnen dat er veel leden zijn die een voetbal van hun tennisveld afhalen met voetbalschoenen.
Hierdoor worden hun banen beschadigd. Dit vergt weer veel onderhoud en brengt weer kosten met zich mee. Ook beklimmen leden van ons het hekwerk.
Ik doe een  oproep aan alle trainers en spelers van SDS om hierop te letten en dit zoveel mogelijk te vermijden.
SDS heeft een sleutel van de deur die in het hekwerk zit. Maak hier gebruik van als er een voetbal opgehaald moet worden.
Voorkom zoveel mogelijk schade aan de tennisbanen!!!!Alvast bedankt,
Namens het HB,
Douwe D Reitsma

Sneon
Sneon in drok programma op de Skoalleseize. Sa drok dat der sels twa teams om 16.30 fuotbalje moatte: SDS 4 en SDS 6.

SDS seal 2 ûnderút
SDS seal 2 mocht justerjûn foar it earst los yn de seal. Sy moasten foar de beker út tsjin ONS yn …….Easterein. De ONS’ers hienen dúdlik baat by harren “thúsfoardiel” en wûnen mei 15-5.

Harsens derby(281)
Manchester City helle fan ’t simmer James Milner foar mar leafst 30 miljoen euries. Dit jout blykber noch gjin garansje dat sa ’n fuotballer de fuotten dan ek goed byelkoar hâlde kin: