Evenementen in december 2022

Weppers woansdei 16-2
15 juli 2008
Weppers freed 18-7
17 juli 2008

4-daagse(2)
It is hjoed alwer de 3e dei fan de 4-daagse. Sy binne dus oer de helte en dat betekent dat de fuotten sear begjinne te dwaan. Wy wolle de SDS’ers graach in hert ûnder de rym stekke no ’t sy it brûke kinne. Jim kinne dit dwaan troch se te SMS’en.
Dit binne de nûmers:
Popko: 06-54351178

Freddie: 06-44461777
Jacob: 06-27196133

4-Daagse(3)
Spesjaal foar Freddie like it ús wol aardich as eltsenien him in fuotbalfraach SMSt. Sa hat hy ûnderweis moai wat om oer nei te tinken. Om ’t hy noch net sa goed oerwei kin mei syn mobile tillefoan moat Jacob Kooistra it goeie antwurd mar werom SMSe.

Yndieling SDS-famkes
De yndieling foar SDS DAJ sjocht der sa út:
1 Nieuweschoot DA1 14:00
2 Jacob St. DA1 14:15
3 Berlikum SC DA1 14:30
4 Joure SC DA1 14:00
5 Oosterlittens DA1 14:15
6 Tzum DA1 15:00
7 Leeuwarden DA1 13:00
8 SDS DAJ 12:40
9 Leeuwarder Zwaluwen DA1 14:00
10 Dronrijp DA1 14:00
11 Warga DA1 14:00
12 DVBolsward DA3 13:30

Yndieling SDS-froulju
De SDS Da1 dogge kommend seizoen foar it earst mei yn de kompetysje. De yndieling foar harren sjocht der sa út:
1 Zeerobben DA1 14:30
2 Oudega DA1 12:30
3 Mulier DA1 11:00
4 Blauw Wit ’34 DA2 14:30
5 IJVC DA1 10:30
6 ONS Sneek DA3 12:30
7 Frisia DA1 15:15
8 SDS DA1 14:30
9 Joure SC DAJ 12:40
10 Scharnegoutum’70 DA1 15:00
11 MKV’29 DA2 12:00
12 Harlingen DAJ 13:00

Yndielingen senioaren
De yndieling fan alle senioarenteams fan SDS en de twa damesteams kinne jim
hjir oersichtlijk werom fine. Efter elke ploeg stiet de tiid hoe let dy ploech thús fuotballet.

Nije foto
Ek fan Martijn Rispens hawwe wy ynmiddels in nije foto. Hawwe jim ek nije foto’s fan jimsels (of in oar) foar op de webside, mail se dan nei
info@vv-sds.nl!


Iepen WK
Jûn kin der yn Wommels wer fuotballe wurde. It begjint om 19.30 op it fuotbalfjildsje fan Wommels.

S(teltsje) D(omme) S(treakers)(4)
Wy hawwe eins hielendal neat tsjin op in goeie streaker. No skeelt it fansels ek wol dat dizze thús ek wol gauris strykt………….