Evenementen in december 2022

Weppers tongersdei 17-7
16 juli 2008
Weppers sneon 19-7
18 juli 2008

Kompetysje-yndielingen junioaren
De kompetysje-yndielingen fan de junioaren binne ek bekend. Klik
hjir om se allegear te besjen.

Kompetysje-yndielingen pupillen
De kompetysje-yndielingen fan de pupillen binne ek bekend. Klik
hjir om se allegear te besjen.

4-daagse(4)
It is hjoed alwer de lêste dei fan de 4-daagse. Noch efkes op de tosken bite en se binne der. De SDS’ers kinne noch wol in steuntsje yn de rêch brûke. Hjir de nûmers om harren te SMSen:
Popko: 06-54351178

Freddie: 06-44461777
Jacob: 06-27196133
Hjir kinne jim efentueel noch wol wat leuke fragen foar Freddie fine.

Spilerspassen
I.v.m. mijn vakantie van 25 juli t/m  16 augustus, kunnen de spelerspassen bij André Vink kunnen worden opgehaald. Zijn adres is:  Singel 30a. 8734 HR Easterein. Tel. 0515-333134.
Koos Plantinga

De appel en de beam
De dochter fan Jan Stenekes, Marije, lit hjoed in hiel oar ljocht skine op de fakansje mei heit en mem. It mei dúdlik wêze dat Marije mear fan mem hat(klik hjir).

S(teltse) D(omme S(treakers)(5)
Yn dizze rubryk mei dit filmke fansels net ûntbrekke. Thomas van der Meer op de Freule 2007. Út ûnbetroubere bronnen hawwe wy fernaam dat hy him no hielendal taleit op it streaken. Hy is dan ek lid ôf wurden by SDS om mear tiid frij te meitsjen.