Evenementen in december 2022

Weppers woansdei 16-3
15 maart 2011
SDS League: Bote pakt wykpriis!
17 maart 2011

Seal: SDS 1 wint fan koprinner
SDS 1 hat justerjûn mei 8-6 wûn fan koprinner Renado 1. By SDS keepte Wytze om ’t Jaap en Jan-Simon blesseard wienen. SDS begie neat minder as Renado, mar kaam dochs 1-0 efter. Lokkich genôch koe SDS noch foar de rêst de stân ombûge yn in 3-1(Freek, Tsjipke en Willem) foarsprong. De 3-2 krekt foar de rêst kaam net sa goed út, mar nei de rêst kaam Freek los. Binnen 4 minuten makke hy in hattrick en doe ’t Willem der ek noch 7-2 fan makke like de wedstryd dien. De Sint Nyksters tochten hjir oars oer en trochdat SDS allinnich noch mar efterút rûn kamen sy sels werom oan ’t 7-6. Nei de 8-6 fan op ‘e nij Freek koe SDS 1 opgelucht sykhelje en de trije punten byskriuwe.

Trainen A-selektie donderdag 20.15 – 21.30
marten
feiko
jacob
erik
tjipke
arjan
feite
wytze
grytzen
christiaan
skelte
jacob
jort
elger
arjen
martin
henk
redmer
 
Trainen B- en C-selektie
Trainen gezamenlijk om 19.00
Warming up 18.45  

De ûntknoping yn de Reserve-3e klasse
SDS 3 stiet foar de ûntknoping fan de kompetysje. Kommende sneon om 14.30 stiet dé topper tsjin Mulier 2 op it programma en de mannen meie de tiisdeis derop om 19.30 tsjin QVC 2 oantrede. Dizze 2 wedstryden kin it seizoen fan it tredde meitsje as brekke. Mochten de wedstryden wûn wurde dan lyket sels in kampioenskip mooglik te wêzen.
De lieding fan it tredde hoopt dan ek dat de opkomst tongersdei op de training optimaal is sadat we messkerp binne foar de ûntknoping!
Forza SDS 3


Klaverjasse
 
Jûn om 19.30 oere kin der wer klaverjast wurde. Foar de lêste kear dit seizoen.

SDS ’47 tsjin SDS ’55
Op zaterdag 28 mei wordt er een groot evenement georganiseerd door SDS Easterein/Wommels e.o. en SDS’55 Wekerom.
De gehele dag spelen teams van SDS tegen SDS. Deze dag is ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan in 2010 van SDS Wekerom.
Voor de jongere jeugd is er patat en lekkers te verkrijgen na het voetballen en voor de oudere jeugd(16+ tot 101) wordt er een BBQ georganiseerd.
Alle spelers vanaf de B en A junioren kunnen aan de BBQ deelnemen, opgeven is wel gewenst. Verdere informatie volgt nog over de BBQ.
De teams die nodig zijn:
SDS 1    (1 en 2 spelers)
SDS 2    (2 en 3 spelers)   
SDS 3    (3 en 4 spelers)
SDS 4    (5 en 6 spelers)
SDS A1     (A en B spelers
SDS C1    (C1 en C2 spelers)
SDS D1    (D1, D2 en D3 spelers)
SDS E1    ( E1 en E2)
SDS E2    (E3, E4 en E5)
SDS F1    (F1 en F2)
SDS F2    (F3, F4 en F5)
SDS D4M
SDS DA1    (DA1 en DA2)
Het is de bedoeling dat de leiders zelf een team vormen dit doorgeven aan mij. We gaan er zo ie zo van uit dat alle opgegeven teams zullen spelen. 
Met goed weer in het vooruitzicht beloofd het een gezellige en sportieve dag te worden samen met de gasten uit Gelderland. 
SDS easterein rekent op jullie sportieve medewerking. 
Groetjes, Enne, Baukje en Andre.

Dreech
Gerlof Veldstra hie it lêsten yn in oefenpotsje dreech. Hy slagge der mar net yn om mei de bal syn tsjinstanner út te spyljen………(klik hjir).

SDS League
Hjoed hoopje wy mei de nijste stân fan de SDS-League te kommen.

Harsens derby(427)
“Tikkie terug, Jaap”