Weppers tongersdei 12-7

Ferslach seizoen SDS DA2
11 juli 2012
Yndieling E-pupillen
13 juli 2012

SDS 65 jier
De earste lju hawwe harren al oanmelden om op freed 10 augustus mei te dwaan oan it fuotbaltoernoai(al 18 man/frou) en oan de barbecue(al 25 man/frou). Sawol it fuotbaltoernoai as de barbecue is net allinnich foar leden, mar ek foar âld-leden, supporters, froulju en manlju fan spilers/spylsters ensfh. Wy wolle der in échte SDS-dei fan meitsje, dus alle minsken dy ’t SDS in waarm hert tadrage binne wolkom.
Jou je
hjir gau op!

SDS 2

De brief en de oprop op de site docht fertuten.

Der ha al 20 spilers kontakt opnaam oer harren fakânsje plannen en kontaktgegevens.

It liket net sa gek mei de besetting yn de tarieding!

We misse Ayanle B, Gerrit F, Arjen L. en Sjoerd R. noch.

Wolle sy ek noch efkes kontakt opnimme? 

We ha der sin oan! Groetnis,

Jeroen en Marco

Vive La France!
Jaap Toering is mei Sascha op fakansje nei Frankryk. Hooplik foar harren binne der in bult
Ieren………..

Fan herte lokwinske!
De striker fan SDS 1, Dooitze Nauta, is hjoed jierdei! Fan herte lokwinske! Op dasto noch mar in hiel soad jierren strike meist!
Ek Thomas van der Meer hat hjoed syn jierdei. Hij wurdt 23 jier. Dat hij ek noch mar in soad strike mei.


Harsens derby(809)
Hâld je dan mar ris goed tidens it spyljen fan de folkslieten: