Weppers tongersdei 12-6

Stân SDS-EK-League 11-6
11 juni 2008
Stân SDS EK-League 12-6
12 juni 2008

Fan herte lokwinske(1)!
Jaap Toering is hjoed 22 jier wurden!
Fan herte lokwinske!!
 Jaap
As Jaap elk jier in gruttere stien op syn jierdei krijt, dan sil der no hast in frachtwein oan te pas komme moatte.

Fan herte lokwinske(2)!
Ek Hendrik de Jong is hjoed jierdei. Hy is 26 jier wurden. Fan herte lokwinske!
koninginnedag a,dam
Hjir Hendrik op de jierdei fan keningin Beatrix.

Slachtekaart te keap
Dooitze hat nog 1 slachte kaart te keap, mei de auto nei Seisbjirrum, op de bus, rinne nei Raerd en dan sels wer werom nei Seisbjirrum, start groep 5: 7:25,
Sitte yn de bus 6:35 kosten 25 euro
dnauta@chello.nl, 0582573114

From Down Under

Hoi,

Ik libje noch!! Hoe ist der? Ik bin alwer in tiidsje oan it wurk, mar wat in dei ofrune moandei. Earst oan it wurk, dernei drekt  op bed om der om middernacht of om it EK te sjen. Earst dy saaie pot tusken Frankryk en Roemenie. Mar dernei ha ik my ferbaze litten troch it NL-alvetal. Mei in bierke yn de han sieten we (4 Hollanders) om 02.45u pleatselyke tiid foar de buis. Wat in wedstriid en wat in moaie goals. It sil dochs net…. Sit ik hjir yn (West-) Australie en wurdt it NL gewoan Europeesk Kampioen. Ik bin benijd, mar ien ding is seker; freed sitte we der wer klear foar.

Groetnis Dirk-Yde

P.S. Binnenkoart mear nijs op www.dys.waarbenjij.nu!!!


Kasper
Juster wie Kasper van der Hoek te sjen op GPTV. Hy siet yn de trein fan Frentsjer nei Ljouwert. Sy hienen in petear oer wêr ’t Kasper weikomt(Boer) en syn oplieding(gjin idee). Doe ’t sy it krigen oer syn keeperskarriëre en de klup wêr ’t hy folgend seizoen keept wie de trein op it stasjon yn Ljouwert en stapte Kasper út.

Stil op strjitte
No mei it EK misse se yn Wommels Ype dochs wol in bytsje. Dit stie der te lêzen op Wommels.nl:
Stil op strjitte
maandag 09 juni 2008

 Fansels wie it op moandeitejûn ek yn Wommels stil op strjitte. Sawat elkenien siet foar de tillefysje of foar in skerm te sjen nei Nederlân tsjin Itaalje. In prachtige wedstriid foar Oranje mei in prachtige útslach. Mar wêr is no de Oranjetribune no’t Ype Tiemersma mei syn famylje nei Easterein ferhúze is? Wa’t it wit graach maile nei dit adres dit adres dit adres dit adres dit adres dit adres dit adres dit adres dit adres dit adres dit adres dit adres .EKpoule-Telesport
Hoi,
Ik doe aan Telesport EK 2008 Poule mee( http://ekpoule.telesport.nl/
) en heb de subpoule ‘Suportersgroep SDS’ georganiseerd.
Ik nodig je graag uit om met ons in deze subpoule mee te doen!
Aanmelden voor dit spel kan niet meer, maar als er al mensen zijn die meedoen, kunnen zij nu ook in de subpoule komen.
Al je al meedoet ga je naar ‘mijn overzicht’ en druk je op de knop ‘Inschrijven subpoule’. Je hebt dan de onderstaande login gegevens nodig om in de Suportersgroep SDS subpoule te komen:
subpoule login: SDS
subpoule wachtwoord: groengras
Succes, we zien je daar!
Groeten, Doede Kooistra

SDS EK-League
Jûn om 23.00 hjir wer de nijste stân.

Nijs?
Mail it nei info@vv-sds.nl!!

Moarn mear!