Stân SDS EK-League 12-6

Weppers tongersdei 12-6
12 juni 2008
Skeltes tas te keap?!
13 juni 2008

Hjir alwer de nijste stân yn de SDS EK-League. Ynmiddels is der net ien mear dy ’t alles goed hat. Sytze Kooistra pakt no allinnich de kopposysje. Arjan Posthumus hie beide wedstriden ferkeard foarsein.

Pieter Kamstra docht hjoed goeie saken. Hy giet fan 36 nei plak nûmer 13.

Jan-Simon Jelsma is no ek meinommen yn de stân. hy stiet 35e.

Trienus de Jong bliuwt stiif lêst mei 10 punten.

As jim net mear witte wat jim ynfuld hawwe dan kinne jim hjir alle foarsizzingen fine(klik hjir).
By de lêste 8 hawwe jim dit formulier der efkes by nedich(klik hjir). 

Stân Foarige Dielnemers Wenplak Totaal
12-jun stân      
1 2 Sytze Kooistra Easterein 110
2 1 Arjan Posthumus Easterein 100
3 3 Dennis Dijkstra Wommels 100
4 6 Johan Delfsma Wommels 100
5 8 Ozzy Spannum 100
6 4 Douwe Reitsma Wommels 90
7 5 Jan Bouke Bouma Easterein 90
8 7 Hylke Schrale Leeuwarden 80
9 10 Bote Strikwerda Spannum 80
10 15 Ids de Boer Easterein 80
11 18 Jelte Pieter Dijkstra Easterein 80
12 19 Jeroen Brouwer Wommels 80
13 36 Pieter Kamstra Easterein 80
14 9 Alise Tanja de Vries Heerenveen 70
15 11 Dirk de Jong Easterein 70
16 12 Feiko Broersma Easterlittens 70
17 13 Foeke Reitsma Easterein 70
18 14 Henk Postma Wommels 70
19 16 Jaap Toering Weidum 70
20 17 Jan Stenekes Easterein 70
21 20 Lolke Hofstra Wommels 70
22 21 Ate Vellinga en TdB Wommels 70
23 22 Auke Hiemstra Easterein 70
24 24 Chris Postma Wommels 70
25 25 Doede Kooistra Easterein 70
26 28 Hendrik Engbrenghof Wommels 70
27 31 Jan Strikwerda Easterein 70
28 37 Richt Folkerts Wommels 70
29 40 Tsjeard Halbersma Leeuwarden 70
30 41 Willem Wijnia Wommels 70
31 23 Bauke Dijkstra Easterein 60
32 26 Feite de Haan Easterein 60
33 27 Freddy Scheltema Easterein 60
34 29 Jacob van Wieren Wommels 60
35 30 Jan Simon Jelsma Easterein 60
36 32 Jildert Hylkema Easterein 60
37 33 Kees Adema Grins 60
38 34 Marije Stenekes Easterein 60
39 35 Minne Bonnema Easterein 60
40 38 Robert Hoekstra Easterein 60
41 39 Sjoerd van Beem Leeuwarden 60
42 42 Wybren Jorritsma Leeuwarden 60
43 43 Aant Hofstra Wommels 60
44 45 AnneMarije Hofstra Wommels 60
45 48 Drilpudding Wommels 60
46 52 Harm Bergsma Easterein 60
47 53 Hendrik de Jong Wommels 60
48 56 Popko Wijnia Wommels 60
49 57 Robert Sybesma Easterein 60
50 58 Sipke Hiemstra Easterein 60
51 44 Annemarie Wijnia Wommels 50
52 46 Bas van der Weij Easterein 50
53 47 Berend Bosgra Wommels 50
54 49 Fedde Wiersma Easterein 50
55 50 Gearard Posthumus Wommels 50
56 51 Gerard van Asselt Easterein 50
57 54 Lolke Bouma Easterein 50
58 55 Mark Postma Wommels 50
59 59 Skelte Anema Leeuwarden 50
60 60 Wesley Hoitinga Wommels 50
61 62 Feike Jorritsma Easterein 50
62 63 Grytsje Jorritsma Easterein 50
63 68 Meinte Wesselius Wommels 50
64 74 Gerlof-Jan Hofstra Wommels 50
65 61 Anne Stenekes Wommels 40
66 64 Janneke Marije de Boer Wommels 40
67 65 Johan de Graaf Wommels 40
68 66 Klaas Pompstra Wommels 40
69 67 Lisanne van Dijk Easterein 40
70 69 Namkje Koudenburg Grins 40
71 70 Peter Sybesma Easterein 40
72 71 Tjeerd Dijkstra Easterein 40
73 77 Paul Reitsma Wommels 40
74 78 Redmer Strikwerda Wommels 40
75 72 Ate Feike de Boer Wommels 30
76 73 Enne Bruinsma Easterein 30
77 75 Immie Kamstra Hinnaerd 30
78 76 Jannie Kuindersma Drachten 30
79 79 Enne Johannes Bruinsma Easterein 20
80 80 Tinus Hoekstra Easterein 20
81 81 Trienus de Jong Lollum 10