Stân SDS-EK-League 11-6

Weppers woansdei 11-6
11 juni 2008
Weppers tongersdei 12-6
12 juni 2008

Sytze Kooistra en Arjan Posthumus binne noch de 2 ienigen dy ’t alle wedstriden goed foarsein hawwe. Johan Delfsma falt ôf as koprinner want hy hie de Tsjechen hjoed op winst tsjin Portugal.

Ûnderoan stiet Trienus de Jong no hielendal allinnich mei mar ien foarsizzing goed.

Moarn komt Jan-Simon der ek noch by yn de list. Wy wienen him per ûngelok ferjitten.

Stân Dielnemers Totaal
11-jun    
1 Sytze Kooistra 100
2 Arjan Posthumus 100
3 Dennis Dijkstra 90
4 Douwe Reitsma 90
5 Johan Delfsma 90
6 Jan Bouke Bouma 90
7 Hylke Schrale 80
8 Ozzy 80
9 Jelte Pieter Dijkstra 70
10 Bote Strikwerda 70
11 Ids de Boer 70
12 Foeke Reitsma 70
13 Lolke Hofstra 70
14 Feiko Broersma 70
15 Jan Stenekes 70
16 Henk Postma 70
17 Jeroen Brouwer 70
18 Dirk de Jong 70
19 Jaap Toering 70
20 Alise Tanja de Vries 70
21 Auke Hiemstra 60
22 Jildert Hylkema 60
23 Robert Hoekstra 60
24 Willem Wijnia 60
25 Chris Postma 60
26 Freddy Scheltema 60
27 Sjoerd van Beem 60
28 Pieter Kamstra 60
29 Bauke Dijkstra 60
30 Hendrik Engbrenghof 60
31 Marije Stenekes 60
32 Wybren Jorritsma 60
33 Jacob van Wieren 60
34 Jan Strikwerda 60
35 Ate Vellinga en TdB 60
36 Richt Folkerts 60
37 Tsjeard Halbersma 60
38 Minne Bonnema 60
39 Kees Adema 60
40 Doede Kooistra 60
41 Feite de Haan 60
42 Harm Bergsma 50
43 Wesley Hoitinga 50
44 Mark Postma 50
45 Lolke Bouma 50
46 Aant Hofstra 50
47 AnneMarije Hofstra 50
48 Popko Wijnia 50
49 Annemarie Wijnia 50
50 Berend Bosgra 50
51 Sipke Hiemstra 50
52 Skelte Anema 50
53 Hendrik de Jong 50
54 Bas van der Weij 50
55 Gerard van Asselt 50
56 Fedde Wiersma 50
57 Drilpudding 50
58 Gearard Posthumus 50
59 Robert Sybesma 50
60 Lisanne van Dijk 40
61 Grytsje Jorritsma 40
62 Janneke Marije de Boer 40
63 Johan de Graaf 40
64 Klaas Pompstra 40
65 Namkje Koudenburg 40
66 Tjeerd Dijkstra 40
67 Peter Sybesma 40
68 Meinte Wesselius 40
69 Anne Stenekes 40
70 Feike Jorritsma 40
71 Redmer Strikwerda 30
72 Jannie Kuindersma 30
73 Immie Kamstra 30
74 Paul Reitsma 30
75 Ate Feike de Boer 30
76 Enne Bruinsma 30
77 Gerlof-Jan Hofstra 30
78 Tinus Hoekstra 20
79 Enne Johannes Bruinsma 20
80 Trienus de Jong 10