Weppers tongersdei 12-6

Oranje ek yn de kantine!
11 juni 2014
Weppers freed 13-6
13 juni 2014

A1 yn de Ljouwerter Krante!
SDS A1 mei kommende sneon dochs wer los! Om 11.00 oere tsjin Read Swart A2 yn de Knipe. Yn de Ljouwerter Krante fan hjoed kinne jim der alles oer lêze. Mocht SDS winne, dan soe it kinne dat sy ek noch ynhelje meie tsjin Heernveen A3 en noch kampioen wurde kinne.

Inleveren Materialen.
Willen de leiders van de teams hun materialen inleveren.
Dit kan plaats vinden op donderdag 12 juni a.s. tussen 19.00 – 20.00 uur op het sportveld.
Indien dit niet mogelijk is even kontakt opnemen met:
K. de Haan, A. Joustrastrjitte 11, 8734 GJ Easterein,
t
elefoon 0515 – 332182, e-mail: klaasenakke@ziggo.nl.
Willem Twijnstra, coördinator materiaalbeheer v.v. S.D.S.


Fan herte lokwinske!
Jaap Toering, Hendrik de Jong en de frou fan Klaas van de Weg en tagelyk sus fan Harm-Auke Dijkstra, Alie van der Weg binne hjoed jierdei! Fan herte lokwsinke!

Spylskema Eredivisie
It spylskema fan de Eredivisie foar folgend jier is bekend(sjoch hjir).

Harsens derby(1296)
Soe Ayanle dit syn nije ploeggenoaten fan Wispolia ek lere?