Weppers tiisdei 28-5

Weppers moandei 27-5
26 mei 2013
Weppers woansdei 29-5
28 mei 2013

Net folle SDS’ers by riedsgearkomst 

De oprop fan it bestjoer fan SDS hat net folle opfolging fûn by de leden: moandei wiene by de rie trije bestjoersleden fan SDS (DDR, Gida en Robert) en Anne Brouwer oanwêzich.

Libbet it keunstgers wol by de leden? Of: it bestjoer rêdt him der mar mei! Of ferwachtsje de leden fan SDS neat (mear) fan Littenseradiel? 

Fedde
Foar wa ’t it petear noch efkes neilústerje wol kin hjir terjochte.

Ôfskie


Wy hingje de fuotbalskuon oan de wilgen!

Pracht jierren han op it fjild en yn de 3e helte! Tige tank teamgenoaten SDS VR1 (en VR2), leiders/flaggers, trainers en barpersoniel!

Groetnis, Antje en Margriet

Materialen inleveren.

Willen de leiders en trainers die nog in het bezit zijn van SDS – materialen

zoals coachjassen, sleutels, shirts, ballen, waterzak, biddons etc. deze inleveren

op dinsdag 28 mei a.s. van 19.00 – 19.30 uur vóór de jeugdleiders- en trainersvergadering

of contact opnemen vóór 1 juni a.s.  met

Klaas de Haan, A. Joustrastrjitte 11, 8734 GJ Easterein,

telefoon 0515-332182, e-mail: klaasenakke@ziggo.nl.

Willem Twijnstra, coördinator materiaalbeheer v.v. SDS


Traine
SDS F1, F2 en F5 en nije leden hawwe moandeitemiddei harren lêste training. SDS F3 en 4 hawwe gjin trainen, want dy meie moanrntejûn foar de kompetysje fuotbalje. Kommende freed wurde alle F’kes fansels op de slotjûn ferwachte.

Slotjûn jeugd
Kommende freed begjint de slotjûn foar de jeugd om 17.00 en is rûn 20.00 dien.

Heiten – C1
Tongersdeitejûn spylje de heiten fan C1 tsjin C1. Dit spektakel begjint om 19.00. C1 traint dêrfoar net mear. Dit hawwe sy net nedich…….

Heiten en memmen – D1

Woansdeitejûn trede de heiten fan de D1 oan om yn praktyk te bringen wat se no al in jier fan of de kant roppe!

Soe it echt sa makkelyk wêze as at it soms liket!

Dit weergaloze duel start om 19:00 oere. 

Met vriendelijke groet,
Hans
En de memmen!
Siets

 

Harsens derby(1037)
“In boer moat boer bliuwe”. Dus in akteur as Will Smith kin better mar gjin penaltys mear nimme. As dit no op Van der Sar is of sûnder keeper op de goal……