Weppers moandei 27-5

Moandei yn de rie
26 mei 2013
Weppers tiisdei 28-5
28 mei 2013

Materialen inleveren.

Willen de leiders en trainers die nog in het bezit zijn van SDS – materialen

zoals coachjassen, sleutels, shirts, ballen, waterzak, biddons etc. deze inleveren

op dinsdag 28 mei a.s. van 19.00 – 19.30 uur vóór de jeugdleiders- en trainersvergadering

of contact opnemen vóór 1 juni a.s. met

Klaas de Haan, A. Joustrastrjitte 11, 8734 GJ Easterein,

telefoon 0515-332182, e-mail: klaasenakke@ziggo.nl.

Willem Twijnstra, coördinator materiaalbeheer v.v. SDS.

YVC’er mei SDS hert
Sneon spile SDS F4 tsjin YVC F 3. It waard 9-1 foar SDS. In inkele YVC spilerke koe de triennen net foarkomme mar syn heit koe it ferlies hiel maklik relativeare. Hij wie suver in bytsje bliid. Dy heit wie Jan keuning, âld SDS-er en noch altyd in SDS hert.

Skiedsrjochter! (3)
En dan vandaag floten
Yward Zijlstra en Gerwin Sijbesma hun eerste pupillenwedstrijd.
Een van de heren merkte op dat hij klaar was voor de volgende stap; een D-pupillen wedstrijd!
Kijk er is niets mis om ‘ambitie’ te etaleren, dat juichen we alleen maar toe.
Wat dus ook aangeeft dat de heren prima hebben gefloten!!!!! Bedankt voor jullie inzet!
Beide heren hebben zich ook opgegeven te fluiten op het schoolvoetbaltoernooi van 12 juni.
Daar zal Hans vd Schaar blij mee zijn. Er is ruimte voor nog een aantal scheidsrechters dus, pupillen scheidsrechsters en scheidsrechters, meld je aan bij Hans!
Friso

Ynstjoerd (1)
ik wol it net ha oer een wedstriid die froulju 1 spiile ha mar oer een team fan SDS dat juster gjijn nocht oan fuotbaljen hie, se gienen leaver bbqen
Ik moat sizze: kin it net oars: froulje 2 wolle graach balje mar wurdt otis om totis ôflast en dan seit SDS 5: we ha gjin nocht , it moat net mâller wurde ik fyn it een instelling fan niks. 
Pieter Veenje
Reaksje SDS 5: Sij hiene wol fuotbalje wollen mar VVI koe net op sneon. Der is socht nei in oare datum mar de fjildbesetting makke dat net maklik. Om it probleem mar op te lossen is der in 0-3 stân opjûn oan de bûn. Foar  SDS 5 in ûnbefredigjende oplossing.

Lieders trainers gearkomst
As herinnering noch efkes: kommende tiisdei is de gearkomst om 19.30 oere.
Op de agenda staan de volgende punten:
• Nieuws JC/TC
• Evaluatie winterprogramma
• Evaluatie 2e seizoenshelft
• Stand van zaken teamindelingen 2013/2014
• Vooruitblik nieuw seizoen
• Rondvraag/sluiting

Programma dizze wike
Ek dizze wike sil der wol wer wedstriden wêze. Wij hawwe der net goed sicht mear op en om it risiko net te rinnen dat wij it ferkeard op de side sette, mar gjin ynformaasje.
Wa’t der wis fan is dat in wedstriid trochgiet kin ús altyd maile. Dus fyts of riidt der gewoan efkes hinne en at jim gelok ha is der wat.

Tiisdei
SDS B1 – Beetgum B1. 8.15 oere yn de boks en 19.00 oere spylje.

Net mear traine
Yn oerlis met Gert-Jan traine de B’s hjoed net.
En woansdei ek net.
Dus is ’t traine foar dit seizoen gebeurd. 
Moarn (tiisdei) wurde se om 18.15 yn de box ferwachte foar een midsummer wedstrydsje tsjin Beetgum. 
Boudewijn.

Reklame
Der wurde altyd nije mooglikheden socht om reklame te meitsjen. Ut Amearika komt de nije trent oansetten. En wij kinne jim melde dat wij der klear foar binne. Sjoch
hjir

Opjaan
Ferjit jim net op te jaan foar de frijwilligersjûn. Sjoch
hjir.

Harsens derby(1036)
It is altiten alderaardichst as de keeper yn blessuretiid noch efkes mei nei foaren komt: