Weppers tiisdei 23-8

Weppers moandei 22-8
21 augustus 2011
Weppers woansdei 24-8
23 augustus 2011

SDS 1
Sij spylje hjoed thús om 18.45 tsjin Bolswardia 1. Dit is de twadde bekerwedstriid en de seleksje stiet bij de weppers fan moandei.

SDS 2 en 3 traine
SDS 2 en 3 traine jûn tegeare net om 19.00, mar om 20.00.

SDS 2
SDS 2 hat juster de oefenwedstriid wun mei 1-2 tsjin HJSC 1. Doelpuntemakkers wiene Durk de Jong en Dylan Drent(1e helte op ‘e goal). Neist syn besielende coach kwaliteiten hat Johan Faber ek nog keeperstalinten, hij stie de twadde helte op’e goal.
(HE
)

35+ toernoai Skylge
Oankommende sneon (27-aug) is it tradisjonele 35+ toernoai op Skylge.
Hearrenfean, Mulier, ‘t Fean 58, Minnertsgea, Eefde, Baflo, sc Terschelling en SDS stride om de fel begearde wikselbeker.
Jacob Plantinga hat in luxueus sliepplak regele op Midslân.
Marco nimt freed de boat fan 19.50 oere en Harm Auke nimt sneon de boat om 9.45 oere.
Wolle alle spilers fan SDS 5 (en de Skylge gongers fan de lêste jierren en de minsken dy’t op de Freule benadere binne) efkes mei ûndersteande persoanen kontakt opnimme.
Groetnis,
Harm-Auke (06-20702345)
Marco (06-45221590)

35+ toernoai Skylge (2)
De opjeften streame binne:
Samme O.
Pieter K.
Robert H.
Jan Simon J.
Harm Auke D.
Christian H.
Aant H.
Gert Jan H.
Willem W.
Marco H.

Klaas K, Jacob P, Anco E, Hendrik O en Tjeerd D ha it noch yn oerweaging.
Pieter G, Ype T, Ype B, Eddy de B en Durk O kinne net.

Guon oare spilers wiene net berikber, graach noch efkes skilje.

It sil wêr in bjusterbaarlik wykein wurde, meld je oan!

Groetnis,
Harm-Auke & Marco

Froulju PC
Woansdei is de froulju PC. Wij sjogge ek wat oan SDS relatearde froulju op de list stean. Wij brûke romme kriteria sadat wij op 5 froulju komme. Wij wolle graach witte hoefolle earsten Anke Marije Pompstra, Joutsen Okkema, Marije Hiemstra, Imke van der Leest en Marie Jetske Lettinga helje kommende woansdei. Mail it oantal nei
dit adres. en fertsjinje de titel Frouljuskeatskenner.

SouthPark (34)
Wy kinne wer twa dagen foarút mei se South-Park-SDS’ers. Us fêste leveransier hat wer twa makke. Wolle jim ien meitsje dan kinne jim der
hjir alles oer lêze.
Tank sij Janneke van den Elshout is Hotske Rispens no ek South Parker.

Stroomsteuring
Justerjûn wie der in stroomsteuring yn dielen fan Wommels en Easterein. Op twitter kaam al gau it berjocht dat der oer 9 moanne in bertegolf wêze sil yn dielen fan dy beide doarpen. Pieter de Boer dy wie it dêr net mei iens. Hij twittere it folgjende.
 

Harsens derbij (547)
Dit is in knappe goal: