Weppers tiisdei 2-5

Weppers snein 1-5
30 april 2016
Opjaan BBQ SDS-jûn 14 maaie!
2 mei 2016

Programma
It is maaiefakansje mar kommende sneon binne der wol 5 thúswedstriden en 5 útwedstriden. It programma kinne jim
hjir sjen.

Standen
Hoe’t it der foarstiet mei de teams kinne jim
hjir sjen. Der binne noch in oantal op kampioenskoers.

Fizel
 
Bij Fizel noch altyd de moaie SDS alvetal posters te krijen. De aksje rint rint oan 1 septimber ta.

Ut it fotoarchyf

Wij seagen efkes werom yn it fotoarchyf en helje hjoed dizze foto nei foaren. It is de F1 fan 2010-2011. Kinne jim se noch? Se sille no wol C-spilers wêze.

Kwiske
Wa’t sin oan in kwiske hat wêrbij je kâns meitsje op de CL finale op 28 maaie bij te wenjen, kin
hjir oan de slach.

Op de fyts
It falt net iens mei om immen mei in bal op de fyts te reitsjen. Sjoch hjir

Moarn mear