Weppers tiisdei 18-1

Weppers moandei 17-1
16 januari 2011
Weppers woansdei 19-1
18 januari 2011

Utsje SDS 2
Noch in berjocht fan Christiaan Plantinga:
Er is nog tot woensdagavond de tijd om je af te melden voor het uitje in het weekend van 5-6 februari. Om misverstanden te voorkomen is hier een lijst met namen die meegaan, staat je naam er niet bij of heb je je nog niet afgemeld, meld het dan voor woensdagavond 12 uur per email
christiaanplantinga@gmail.com.
Bauke Dijkstra, Dennis Dijkstra, Jan Simon Jelsma, Syb Overal, Eeltje Postma, Anne Stenekes, Christiaan Plantinga, Robert Sybesma, Willem Wijnia, Johan Faber, Jeroen Brouwer, Sjoerd van Beem, Geert Dijkstra, Hendrik Engbrenghof, Jentsje Jorritsma, Sjoerd Rispens, Jan Stenekes, Bote Strikwerda, Gerlof Veldstra, Arjen Los, Elger Turksma, Jort Strikwerda, Dirk Yde Sjaarda, Grietzen Broersma.

Klaverjasse
Kommende tongersdei 20-1-2011 is der wer klaverjassen yn de kantine. It begjint om 19.30 oere. Sis it fierder.

SDS 1
SDS 1 traint hjoed gewoan om 19.30 oere yn Snits. Want sneon is der al wer in wedstriid foar de kompetysje. Thús tsjin Zeerobben.

SDS 2
Het trainen op dinsdag begint om 20.30 ipv 20.00. 
Op het veld van sneek wz. 
Aanwezig om 20.00  warming up om 20.15 
Zorg voor voldoende vervoer. 
Groeten
Johan

Grien “gers”
It gers wie justerjûn wer lekker grien foar twa jeugdalvetallen fan SDS. E3 oanfuld mei Johannes Sijbesma fan E5 en Gerben Gerbrandy fan F3 trainde wer krekt as D1 wie ek lekker op it keunstfjild yn Snits. En dat ûndanks de rein.

Fan herte lokwinske!
Sawol Jeroen as Remco Brouwer is hjoed jierdei!
Fan herte lokwinske!

Kin barre
Sa no en dan sjogge je dat de skiednis him herhellet. Dit barde der dit wykein yn de sporthal yn Easterein. Dy iene SDS’er is dus net de ienige mear dy ’t dit ea oerkommen is.

Nee, 27 jier, net 27 sentimeter………

Harsens derby (381)
Leo Beenhakker liket wol hiel bliid no ’t hy net mear nei De Kuip hoecht: