Evenementen in december 2022

Teamyndielingen jeugd rûn!
15 juni 2009
Weppers woansdei 17-6
17 juni 2009

Wat giet hjir mis?

Omdat wij nea in strafskop nimme, kinne wij it maklik sizze. In strafskop moat der yn. Wat giet der bij strafskop mis? Feite yn duel mei de doelman fan FVC.

Foto’s Midsimmercup
Ek op de webside fan FVC steane noch in bultsje foto’s fan de Midsimmercup en mei nammen de wedstryd tusken SDS en FVC(klik
hjir).

Wanten
Fan de wedstriidsikretaris krigen wij in mail oer keeperswanten. At je se foar de kompetsyje ha wolle, dan moatte se no hast wol besteld wurde.
Er is een keepershandschoen gemaakt voor gras en voor kunstgras.
Nu bestellen en de handschoenen worden voorzien van je naam, en niet met plakletters maar er in gedrukt ( embossed ) voor het mooiste resultaat.
De prijs voor 1 paar keepershandschoenen  voorzien zeer flexibel kunstof uitneembare fingersave  voor gras en 1 paar kunstgras  nu  € 65,00.
Hoe te bestellen ga naar actie en beste en betaal via ideal. Na de betaling een email sturen naar
info@deballenzaak en geef je maat door en de naam die je op de keepershandschoenen wil hebben.
De levertijd van de keepershandshoenen is rond de 7 weken.

Beker
De bekeryndielingen binne allinnich noch mar bekend foar de Haad- en 1e-Klassers. Der is ien poultsje wêr ’t ús each op foel. De nije klup fan fersoarger, Dirk de Jong, FVC treft it mar. Sy sitte yn in poultsje mei ONS, Sneek/Wit-Zwart en Drachtster Boys. Sjoch
hjir foar de hiele yndieling.


Pré WK 15-06-2009
Skitterend waar foar in moai potsje foutbal. 9 minsken kamen dan ek fol enthousiasme nei it fjild om harren kunsten sjin te litten.
Wat foel der dizze editie op?
– 5 panna’s bij Jacob Klaas Haitsma
– Mark hat de hiele wedstriid utspiele
– Pieter Groenveld ferwart foutbal nog wolris mei rugby
– Hendrik E. hat te tinne ankels
– Jaap en Jacob binne doof foar elkoar
– Tsjipke begjint it Wommelser spul te begriipen
– Willem kin mei nije skoun nog hurder(en minder accuraat) sjitte
– Henk siet tsjin kramp oan.
– Erik van den Hoogenband
 It wie moaie pot wer it 4-tal Henk,Mark,Erik en Hendrik E. it bettere fan it spul hiene en ek in riante foarsprong namen.
It 5-tal begreep dat sei it oer in oare boech moasten goaie en sei setten de “fair-play” dan ek ffkes yn de koelkast. Sa waren de ferdedigers fan it 4tal  stevicher fêstpakt  as in gemiddelde judoka syn tsjinstander beetpakt en waar ondergetekende ûtskakelt (troch
gjin ien minder JKH,)troch ffkes it ankel doebel te fouwen. Nei dit incident waar de bal net iens bûten de linen spiele, nee it wie kans foar it 5-tal om te scoaren en sei diene dit dan ek.
Dit brocht de ommekear yn de wedstriid en uteindlijk wonnen team Willem,Jacob,Tsjipke,Pieter G. en Jaap dan ek unfair mei in stand fan 10-9. It wie wer in prachtig Pré WK mar mei echter wol in swart rantsje!
Namens it WK-Bestjoer,
Stat. Alg. Dir. Hendrik Engbrenghof

Oaljefant
Sommige minsken kinne hiel wat. Sa as b.f. in oaljefant feroarje yn Pelé.Nijs?
Mail it nei
info@vv-sds.nl!