Weppers tiisdei 12-2

Koppie…. koppie 8
12 februari 2013
Weppers woansdei 13-2
12 februari 2013

Ôflast
De oefenwedstryd tusken TOP’63 1 en SDS 1 fan jûn is ôflast.

Programma sneon 16 febrewaris
It programma foar kommende sneon oangeande SDS-teams sjocht der sa út:

12:30 SDS 3 – Joure SC 2
12:30 SDS 4 – Scharnegoutum’70 3
14:30 SDS 1 – CVVO 1
14:30 SDS 5 – CVVO 5
14:30 Minnertsga 2 – SDS 2

Koppie…. koppie(8)
Sjoch hjir foar de nijste en lêste “koppie…. koppie” fan dizze winterstop. Der kinne no prizen pakt wurde.

Fan herte lokwinske!
Âld-SDS’er Gearard Posthumus en syn freondinne Alise binne juster heit en mem wurden fan lytse Mats Gearard. Dat betekent dat Appie pake, Akke beppe en Arjan en Jelmer omke wurden binne. Allegear fan herte lokwinske!
No 'tsto der bist
is alles oars
en dochs presys sa
as it heart

Hjoed, 11 febrewaris binne wy âlders wurden fan in soan! Syn namme is Mats Gearard. Hy kaam 4:50 boppe wetter en mei 4210 gram in hiel gespetter.

Mem @[100000910767976:2048:Alise de Vries] en soan doche it foartreflik.
Sprekend pake Appie! Dy hat ek hieltiten in mûtse op.

SDS League
Doch ek wer mei oan de nije SDS League!
Klik hjir foar alle ynformaasje. Graach sa gau mooglik ynleverje en yn elts gefal foar sneon 19.00.

Harsens derby(954)
Wêr is dy bal?