Koppie…. koppie 8

SDS-Poeisz-aksje
11 februari 2013
Weppers tiisdei 12-2
12 februari 2013

Koppie …koppie sa neame wij ús winterkwis foar de jeugd.
Acht wiken lang hawwe wij hjir wat del sette: dat wie in foto, in filmke of oars wat.
Alle wiken stelden wij in fraach.
Dit is de lêste fraach.

Fraach 8: Hoefolle strafskoppen binne der dit wykein yn de 9 wedstriden fan de eredivisie nommen.

No’t alle 8 fragen west ha, wurdt it tiid dat jim de antwurden ynlverje kinne.

Dat kinne jim dwaan troch dit formulier yn te fullen.
Doch it sa ga mooglik want it moat úterlik woansdei 23 febrewaris dien wurde.

Sukses der mei!