Weppers tiisdei 11-12

Weppers moandei 9-12
9 december 2012
Winterprogramma SDS 2
11 december 2012

A.Hak sealtoernoai foar D-pupillen en famkes
Hoi D-pupillen (en famkes fan 2001 en 2000),
Sneontemoarn 15 desimber wurdt yn sporthal de Greidhoeke it A.Hak sealtoernoai spyle.
Fia dizze link kinst dy opjaan.
Do
dochst dochs ek mei!!!
Namens de jongerein kommisje
Hans v/d Schaar 06-26785381


B-C seleksje
Jûn om 20.15 oere nei de sportskoalle yn Wommels.
Earst efkes ynskriuwe en dan los mei spinning en bodypump.

De kosten binne €16,- foar 4 lessen.
Dit moat kontant betelle wurde.
Groetnis,
Marco

Winterstopprogramma SDS 2
Marco Hoekstra hat de planning foar de hiele winterstop al klear foar SDS 2. Jim kinne it hjir fine.

Tip
Wy krigen noch in aardige tip fan Bram van Beem. Jûn om 19.30 yn Snits op it kuenstfjild fan ONS de froulju fan SC Heerenveen tsjin dy fan Ajax.
Neffens de lêste ynformaasje giet it allinnich net troch……

Alderaardichste tweet
Frenk de Boerþ
@frenkdeboer
Robert Maaskant mag blij zijn dat zijn onderlinge relatie met Zeefuik niet net zo goed is als die van Marco van Basten en Van La Parra.

Harsens derby(909)
Dizze jonge mei de hiele winterstop oefenje op strafskoppen: