Weppers sneon 29-1

Sneon klaverjasse
28 januari 2011
Weppers snein 30-1
30 januari 2011

SDS 1
De oefenwedstriid fan SDS 1 tsjin AVC 1 op it keunstgers yn Seisbierrum giet troch.
Derneist begjint de wedstriid net om 12.30 oere mar om 12.45 oere.
Dus we sammelje ek in kertierke letter om 11.00 oere. Soargje foar genoch auto’s!

Klaverjasse
Jim kinne hjoed fanôf 13.30 oere in klaverjaskaartsje lizze yn de kantine. Yn trije boomkes sil wer útmakke wurde wa’t de kommende wiken de klaverjaskampioen fan SDS is. Is it âld of is it jong, is it manlik of froulik, is it mei of sûnder bril. Doch mei.

SDS 2 en 3
Het weekend terschelling nadert.
Hier alvast de eerste informatie
De afvaartijd naar terschelling is om 09.45 met de veerboot. Verzamelen in oosterend om 08.30
De tickets moet iedereen zelf even bestellen via rederij doeksen.
Programma
Aankomst terschelling 11.45 
Verplaatsing naar stay okay
Trainen tussen 13.00 en 13.30 
Aansluitend eten
Wedstrijd rond 18.00
Aansluitend eten in kantine terschelling
Stappen
Slapen
Zondag ontbijten tussen 09.00 en 10.00
Terug naar harlingen
 
Johan

Poiesz aksje
De kommende moannen is der wer in aksje bij Poiesz om klups te stypjen. Under de namme “Poiesz Jeugd aksje” kinne klanten wer sparje foar dukaten. En dizze dukaten leverje oan de ein fan de perioade jild op. SDS docht ek mei dit jier. En op 12 febrewaris sille wat jeugdteams fan SDS as tsjinprestaasje fuotbalspullen dwaan yn en bij de supermerk yn Skearnegoutum.