Weppers sneon 26-1

Weppers freed 25-1
24 januari 2013
Weppers snein 27-1
26 januari 2013

SDS1 – Bolswardia 1
Dooitze Nauta joech ús fia syn mobyl wat troch: Bijgelyks dat: Wytze Lanting skoarde, dat Jelmer Posthumus skoarde, dat Skelte Anema mei in blessure útfallen is en dat Bolswardia 6 kear skoarde.
En troch dy blessure koe Skelte moai efkes
in foto maile

Kompetysje yndieling Vr1 en Vr2
De KNVB hat de kompetysje yndieling fan Vr1 en Vr2 bekend makke:

Poule D08

GAVC V1,
St Wykels Hallum/Marrum Vr1
Warga Vr1
Rood Geel Vr1
Holwerd Vr1
SDS Vr1

Poule D09
Friesland VR1
SDS Vr2
Hielpen Vr1
St Annaparochie Vr2
Fourút Vr1
Makkum Vr1

Harsens derby(941)
Tsjipke Okkema sit yn Súd-Afrika en wy ferwachten him dan ek wol efkes te sjen op tillevysje by de Afrika-Cup. Dit hienen wy net ferwachte…………..
Hy is aardich ferkleure……….