Weppers sneon 24-1

Weppers freed 23-1
23 januari 2009
Kick Off grut sukses
24 januari 2009

It kin!
De fjilden yn Easterein binne bespylber. It earste en it fiifde giet dus troch. Beide om 14.30 oere.
SDS 1 spsilet tsjin Makkum (oefenje) en SDS 5 tsjin Blauw Wit 8 foar de kompetysje.

Jeugd
De E, D en C jeugd hawwe fannemoarn op it B fjild de Kick Off.

Jeugd (2)
De F-kes binne fannemoarn yn de sporthal.

Froulje

Hjir dan ek noch efkes de seleksje fan de froulju (mei famkes). Der wurdt spiele op kunstgers, dus wa’t keatsskuon hat moat se mar meinimme. Fertrek: 13.20 oere by de Skoalleseize en ek hjir jild: wa’t in auto hat, nim him mar mei! 

Spilers: Amarins, Anke, Annemarije, Baukje Wytske, Cindy, Janneke, Joutsen, Margriet, Marije, Marleen, Rianne, Sieta, Sietske en Wiepkje.

Flagger: Jan van Asselt

Leider: Feike Jorritsma

Útsje SDS 2
SDS 2 soe der fannejûn op út. Dit giet net troch. It is útsteld nei folgende wike sadat eltsenien noch oppas e.d. regelje kin. Moarn kinne jim hjir mear ynformaasje fine oer it útsje.

Snein mear!