Weppers sneon 17-1

Weppers freed 16-1
15 januari 2009
Weppers snein 18-1
18 januari 2009

SDS sealtoernoai
De folgende minsken dogge jûn mei:
Bote, Geert, Sybren, Ralph, Jildert, Bauke, Hjalmar, Eeltsje, Pieter, Arjan, Willem, Klaas(SDS 2), Sjoerd van Beem, Hendrik Engbrenghof, Pytrik Hiemstra, Jentsje Jorritsma, Sjoerd Rispens, Bote Strikwerda, Gerlof Veldstra(SDS 3), Bram Strubbe, Gert-Jan Hessels, Martijn Noobin Rispens, Jelte de Bier, Douwe de Boer, Rudy Dykstra, Erwin de Boer, Lieuwe-Jan v.d. Brug, Bas de Haan(SDS 4), Johnny, Aant, Ids, Christiaan, Bertus, Tseard Dijkstra(SDS 5) André Bons(SDS Futsal 2) en Robert Hoekstra(SDS-Reserves).
Graach 18.15 oanwêzich en in read en in wyt sjurt meinimme.
Jan-Simon Jelsma en André Bons sille fluitsje (en sa no en dan efkes in oar) en Immie Kamstra sit efter de knoppen.
As ien noch graach meidwaan wol dan moat dy him om 18.15 melde by de toernoaileiding(Durk Okkema).
Sjoch hjir foar de teamyndielingen.

Keepersdei

Earder skreaunen wij al oer de keepersdei op 17 febrewaris yn Frjentsjer. Mear en bettere ynformaasje is
hjir te finen.

Wer traine
SDS C1 en C2 begjinne kommende tongersdei wer te trainen. De C1 van 18:00-19:00 en C2 van 19:00-20:00.
Groetnis Dirk

5 jier lyn
It is hjoed eksakt 5 jier lyn dat SDS de Midwintercup wûn. Dit wie de lêste kear dat it yn it FEC hâlden waard. Genietsje noch mar ris fan de bylden: