Weppers freed 16-1

Weppers tongersdei 15-1
15 januari 2009
Weppers sneon 17-1
16 januari 2009

SDS-sealtoernoai(1)
Moarntejûn is wer it jierlijkse SDS-sealtoernoai foar senioaren. It wie de bedoeling dat alle spilers fan SDS 1, 2, 3 , 4 en 5(én 6!) en SDS futsal 2 hjiroan meidogge. Sy koenen harren opjaan foar justerjûn 23.00. Spitich genôch is de belangstelling net om nei hûs ta te skriuwen. It liket der dus ek op dat it sealfuotbal net bot libbet ûnder de SDS’ers. Fan SDS 1 docht net ien mei wylst sy ek al net meidienen oan de Midwintercup……..
Wa ’t dochs noch meidwaan wol kin 
Willem maile.
Dit binne de minsken dy’t harren wol opjûn hawwe:
Net ien(SDS 1), Bote, Geert, Sybren, Ralph, Jildert, Bauke, Hjalmar, Eeltsje, Pieter, Arjan, Willem, Klaas(SDS 2), Sjoerd van Beem, Hendrik Engbrenghof, Pytrik Hiemstra, Jentsje Jorritsma, Sjoerd Rispens, Bote Strikwerda, Gerlof Veldstra(SDS 3), Bram Strubbe, Gert-Jan Hessels, Martijn Noobin Rispens, Jelte de Bier, Douwe de Boer, Rudy Dykstra, Erwin de Boer, Lieuwe-Jan v.d. Brug, Bas de Haan(SDS 4), Johnny, Aant, Ids, Christiaan, Bertus, Tseard Dijkstra(SDS 5) André Bons(SDS Futsal 2) en Robert Hoekstra(SDS-Reserves).
Miskien is it maklik as eltsenien in read en in wyt sjurt meinimt en graach 18.15 oanwêzich.

SDS-sealtoernoai(2)
Om ’t der net folle senioaren binne dy ’t meidwaan wolle oan it SDS-sealtoernoai meie de A’s ek wer meidwaan. Graach opjaan foar moarn 13.00 by
Willem.

Trainingsmiddei en ….
Zaterdag 17 Januari wordt er getraind en gespeeld door de froulju van SDS. Om 14:45 zal er 2 keer een half uur gespeeld in de wedstrijd SDS DA1 – SDS DAJ onder leiding van scheidsrechter Friso Albada, die zijn debuut maakt bij het dames voetbal.
Na afloop van de wedstrijd staat er voor de dames en famkes, om 17:00, nog een heerlijke maaltijd klaar in SK. Leiders en trainers rekenen op een sportieve middag, met tussen door een kennis quiz over …voetbal.
oant sjen,
Jan Bouke, Anke en Andre

SDS 1 oefent
SDS 1 oefent kommende sneon út tsjin Be Quick Dokkum. Sy fertrekke om 12.45 út Easterein en moatte om 14.30 fuotbalje. De folgende spilers gean mei:
Marten, Skelte, Feiko, Erik, Jacob-Klaas, Tsjeard, Hendrik, Arnoud, Tsjipke, Henk, Mark, Anne, Harm en Redmer.

SDS 2 ôflast, dus traine
De wedstryd fan SDS2 tsjin Be Quick Dokkum is ôflast, dus wurdt der sneon traind. SDS 2 sil traine om 14.00 op it trainingsfjild wat der tongersdeitejûn neffens de ferhalen kreas by lei.

SDS 3 traint sneon om 14.00 oere.
Foar eltsenien dy ’t altyd mei it tredde mei traine, is der oankommende sneon ek trainen. Wy ferwachtsje eltsenien om 14.00 oere op it trainingsfjild. As je net kinne ferplicht ofmelde by Jan. Nim ek drafersskuon mei, sadat we yn els gefal wat dwan kinne (ek by minne fjilden).
Foar it sealtoernooi wat de jûns holden wurdt ferwachtsje ik elsenien fan de C-seleksje (behalve de jongens dy’t harren op tiid ofmelden ha).
Oan’t sneon!!!
Groeten Jan

Frysk damjen

Sneon is it wer in topdei foar de dammers Frysk spul. De Fryske klupkampioenskippen yn Easterein. Fansels winskje wij Stoffel en Fedde alle sukses ta yn it team fan Hartwert yn dizze thúswedstriid.

SDS League
De prizen yn de SDS League binne juster allegear útkeard troch de ponghâlder fan SDS.

Feyenoord
Wy binne hiel benijd wa ’t de nije trainer fan Feyenoord wurdt. Tseard Verbeek wurdt it yn elts gefal net(klik
hjir).

Kâld
Jûn moat SC Heerenveen thús tsjin Feyenoord. Kâld is it lokkich genôch net mear foar it publyk. De jas kin dus wol thús bliuwe: