Weppers sneon 1-9

Programma oersicht
31 augustus 2012
Weppers snein 2-9
2 september 2012

VVI  1- SDS 1
Hoe en wat witte wij net, mar de einstân wie 1-0

SDS 2- Minnertsga 2
In boeiend iepen potsje fuotbal wêr’t SDS oan it langste ein luts. De 1-0 lei al gau yn it net. De lytse Sytse Kooistra sprong boppe de beamlange doelman út en kopte binnen.  In yndirekte frijtraap binnen de 16 brocht Minnertsgea yn de rebound op 1-1. De gasten kamen sels op 1-2 troch in strafskop.
Noch foar it skoft tekene Anne Stenekes foar 2-2, ek al út in strafskop.
Nei it skoft krige SDS ek in yndirekte binnen de 16 en no skoarde Ayanle út de rebound.
SDS makke dien wurk: Robert en Anne makken de lêste twa. In kompliment foar de lieder fan Minnertsga dy’t in spiler der út helle dy’t net goed tsjin syn ferlies koe en Jan Simon flink rekke.
 SDS 2 trije punten en Minnertsgea mei aardich wat kaarten werom nei de bouhoeke. (ah)

Makkum E 1- SDS E1   
De einstân wie 8-0.

SDS A1 – Arum A1
It wie in doelpuntenfeest op fjild B. SDS A1 wûn mar leafst mei 10-2. De koaches wiene hast tefreden.

SDS C1 verliest ook tweede bekerwedstrijd

Vandaag mochten de heren van C1 aantreden tegen de C1 van Makkum.
Na een eerste helft waarin goed voetbal werd gespeeld, ging SDS de rust in met 0-1.
Door een fout bij de uitverdediging maakte Makkum de  1-1, maar nog geen twee minuten later knalde
Piter zijn tweede erin  en wist zo SDS weer op voorsprong te brengen.
Helaas niet voldoende Makkum wint met 3-2 van een beter spelend SDS.

Efkes Balje
It buike fan tongersdei op freed hie soarge foar in perfekt fild efter de sporthal. It wie miskien wol dat de leafhawwers  dat rûkten. Mar leafst 13 yn getal melden harren om 19.30 oere.
Mei Matthijs der bij kamen wij op in moai rûn getal fan 14 en sakke de gemiddelde leeftiden mei jierren tagelyk.
Bekende gesichten, mar ek meardere debutanten. Wat te tinken fan Oane Bouke, hij soe ferline jier al, stelde it mar út en no hie der de snelle skuon oandien. Ek Itens liet sjen dat dêr ferburgen talint sit.
Dat Ida de Boer ek mei dwaan woe wie bêst genôch.
It hesjes wiene net hielendal goed ferdield mar dat mocht de wille net drukke. Om de lêste twa doelpunten waard noch lang striden. Mar tsjin in tige fitte Tjerk van der Pol wie op lêst net op te boksen: hij makke se allebeide.
Nije wike Balje wij wer Efkes.

D2 en C2 oefenje
Tiisdei 4 sept oefenwedstrijd SDS D2 tsjin SDS C2.
Wedstrijd om 18.00 uur op het B-veld
Spelers om 17.30 in de box
Groeten Pieter


Mannen van B1,
We zijn alweer 2 weken bezig en hebben ook al gevoetbalt, toch is nog niet iedereen aanwezig bij de trainingen en wedstrijden.
Voor iedereen die nog niet heeft getraint is het toch van belang om maandag te komen op de training.
Ook missen de beide leiders nog een aantal e-mail adressen, voor iedereen die die nog niet heeft doorgestuurd,
doe dat zo snel mogelijk, anders mis je straks alle info.
boudewijn64@hotmail.com EN bouke.bouma@home.nl
Nog wat data om te noteren ; maandag a.s’; training, dinsdag a.s. ; beker tegen Easterlittens, voor iedereen die al 2 weken traint, woesdag, lichte hersteltraining.
Zaterdag 08-09, eerste competitiewedstrijd.
Boudewijn/JanBouke


Alderaardichst!
Is dit net alderaarditchst?
Andesron
Nee, hy hjit net “Andersom”, mar Anderson………