Weppers snein 8-8

Weppers sneon 7-8
6 augustus 2010
Weppers moandei 9-8
8 augustus 2010

SDS 2 hat kennismakke
Juster kaam de B-seleksje tegeare om kennis te meitsjen mei de nije trainer, Johan Faber, en it oer fan alles en noch wat te hawwen. Ien punt sil de opkomst wol west wêze. Der koenen úteinlik mar 6(?!) man. Kommende tongersdei sil it 2e foar it earst traine. De training begjint om 19.00.

SDS D1 op trainingsstaasje


D1 is zaterdagmiddag om 16.00 uur op trainingsstage geweest in Harlingen. Een licht gehavende selectie werkte een zware training af in het mulle zand van het mooie strand. Het zal wel de enigste keer blijven dat D1 Duitse toeschouwers, met regencape langs de lijn heeft staan. Op de foto ontbreken Frank (contractbespreking in Italië,) Matthijs (Geen commentaar van zijn zaakwaarnemer over verblijfplaats,) Sybren (idem,) Jos (idem) en Gert -Jan (oefenen voor de Freule in 2013.) Wel paraat waren dus (vlnr) Boudewijn en Remco (trainers) Jorrit, Inne, Yward, Watze – Jacob (zo uit de Ikea,) Piter (om half vier van de boot uit Terschelling gestapt,) Idsert (vers van het kaatsveld in Anjum,) Koen en Gerwin. 
 
Groet Tjerk

Freule
Ek kommende woansdei moatte der wer ferskeidene SDS’ers keatse. Dan is namelijk de Freule yn Wommels. Jim meie ús sizze hoefolle SDS’ers der eksakt meidogge. Hjir hawwe jim de list. Partoer 1 bestiet lyk al út in stel SDS’ers.

Harsens derby(268)
Juster fluite Pieter Vink de wedstryd SC Heerenveen – PSV. Dat wylst hy de spulrigeltest fan ‘e wike net al te best makke hie. Wat soe hy mei dit gefaltsje dwaan:


Letter miskien mear!