Weppers snein 7-2-2021

Hoe komt it mei it amateurfuotbaljen?
5 februari 2021
Weppers tongersdei 11-2-2021
11 februari 2021

Fuotbalje

De jeugd koe juster wer lâns komme op it sportpark om efkes te baljen. It wie gelokkich noch net echt kâld…..

Habtamu

It is winterstop, it is koroana en der binne hast ferkiezings. Dus sûnder ôf te sizzen foar it fuotbaljen kin Habtamu gewoan op kampanje. Hij stiet op de list foar de PvdA en hij wie juster yn Den Haach. Yn dit filmke leit hij ek út wat syn hobby is.

SDS league

Wat is der no leuker as yn dizze tiid mei te dwaan oan de SDS league?

Ien kear in team gearstalle, it briefke ynleverje en dêrnei gewoan alle wiken de kenner úthingje of de teloarstelling ferwurkje.

Sjoch hjir.

Snie

Yn jannewaris 2005 lei der ek snie, krekt as hjoed.
Dat sjogge wij op de foto fan Gertjan en Floris Hiemstra yn it Friesch Deiblêd.

Harsens derby (2284)

Je kinne je dochs net foarstelle dat in keeper plaspillen nimt. Jens Lehmann die dat blykber ek yn 2009 en dat wie net handich………..