Weppers snein 30-9

Ut- en ferslaggen sneon 29-9
28 september 2012
Weppers moandei 1-10
1 oktober 2012

Foto’s(1)
Henk Bootsma hat juster by SDS 1 – ’t Fean’58 wer prachtige foto’s sjitten(klik hjir).

Foto’s(2)
Jan Anne Vrij fan Surhústerfean makke juster bij SDS 1 – it Fean ’58 ek foto’s. Jim kinne se
hjir besjen.

AAAA
AA dat kinne wij allegear as sportdrankje en fan in klup fan lju dy ’t wolris in slokje tefolle nimme. AAAA dat is dus it Fean 58. De 4 doelpuntenmakkers  hjitte fan Ale, André, Arjan, Auke.

Die polo past ons allemaal!

Stichting Skoalleseize heeft voor het 25 jarig jubileum SDS polo’s voor de barploegen kado gekregen. Wij hopen hiermee het SDS gevoel tijdens de wedstrijden te verhogen. Om het teruglopend aantal barvrijwilligers op te vangen, zijn wij nu op zoek naar spelers van SDS die een aantal keren per jaar bardienst willen draaien. Wij hopen dan ook jullie als spelers in deze polo’s te kunnen verwelkomen om samen de sfeer in de kantine maken.
SDS
“Sterk door samenspel”. We rekenen op jullie.

Live-uitslagen
De oprop foar in reporter foar Live uitslagen bijhâlde foar SDS hat oplevere dat Grietzen Broersma salang hij net aktyf is yn it fjild syn earste stappen sette sil yn de fuotspoaren fan syn heit. Sa kinne jim op de mobile wêr’t jim ek mar binne altyd op de hichte bliuwe fan de skoares fan alle klassen fan it amateurfuotbal en meinamme dy fan SDS.

SDS Vr1
De froulju fan SDS-Vr1 lieten juster fia twitter witte dat”se al wer in frije sneon hiene, en dat der noch mear folgje sille, n’t der al trije ploegen út de kompetysje binne”

Tefreden wepmasters
De wepmasters wiene justerjûn aardich tefreden. De útslaggen fan SDS allegear binnen, de doelpuntenmakkers fan de senioren ek en harren favorite ploegen hellen juster ek allegear punten. Boppedat sjocht ien fan de wepmasters no al út nei de league troch de trije treffers fan Ommers (it ferskil).
It is te hoopjen fan Dooitze N te S ek aardich skoort want oars wurdt it ferskil mei de wepmasters wol tige grut.

Harsens derby(849)
In alderaardichste goal, mar spitich genôch yn de ferkearde: