Weppers snein 25-9

Ut- en ferslaggen 24-9
23 september 2011
Weppers moandei 26-9
25 september 2011

Pupillen fan de wike

Gerhard Hiemstra wie juster de pupile fan de wike en hij woe mei Jildert Hylkema op de foto


Anco Bervoets wie ek pupil fan de wike en ek hij woe mei Jildert Hylkema op de foto

Yn oerlis

Inkelbannen

Sa kin in foet der út sjen nei it potsje fuotbal. Anne- Marije Hofstra foel juster bij Da 2 út nei in ûngelokkige aksje. Sneontejûn dochs mar efkes nei de Dokterswacht en de earste konkluuzje is: skuorde inkelbannen.

Ferbod op flaue grappen
Wij hawwe it fersyk krigen om dizze wike gjin flaue grappen te pleatsen. Fansels foldogge wij dêroan at immen dêr om freget. Dan stelle wij it gewoan in wykje út. De foto’s bliuwe wol goed.

E1

9 spilers en twa lieders makket krekt 11. Dus de 11 tal foto fan E1 is ek klear.
Steand: Wiebe, Kent, Steven, Mark, Sjoerd, Durk
Foaroan: Hendrik, Wessel, Sietze Marten, Sander en Johannes.

Ien flau grapke dan om ’t it snein is………
“Heit? Je hawwe dochs zaadcellen en eicellen?”
“Jawis, Tom”
“Dan wol ik nea wer yn it Eicelmeer by Makkum swimme heit……………………..!”


Harsens derby (571)
Dy David Beckham hat it hielendal makke yn America………………