Weppers snein 20-2

Weppers sneon 19-2
19 februari 2011
Weppers moandei 21-2
21 februari 2011

SDS-sealtoernoai
Juster wie der wer it jierlijkse SDS-sealtoernoai. Om ’t de NeVoBo in foutsje makke hie wie it no net yn jannewaris mar healwei febrewaris. Der wienen dêrtroch ek wat minder dielnimmers. Ferline jier wienen der 8 ploegjes en no krekt 3. Al mei al wie de wille der net minder om. It toernoai waard wûn troch Freek Tichelman, Jelle de Jong(oare Jelle), Arjen Los, Ids Boersma, Bote Strikwerda en Wytze Lanting(ïk gean wol op keep….”). Topskoorder fan it toernoai waard Freek en de moaiste aksje wie fan Jelle(
dit wie de bedoeling).

Training
De volgende spelers spelen morgen tegen sneek A1 
Harm jan
Sytse
Bauke
Syb
Jan simon
Dirk yde
Robert
Gerrit
Hendrik de jong
Anne
Ralph
Jelte pieter
Geert
Hendrik E 
Aanvang 20.00
Vertrek   19.00
Vervoer meenemen. 
De rest van de b-selektie traint niet. 
De a- selektiespelers: 
Henk, arjen, elger, andries, jort  trainen met de a-selektie ivm praktijkexamen marco hoekstra voor oefenmeester 2 om 20.00. 
johan

De Treffer
Juster, hjoed of moarn foel of falt de Treffer bij jim yn de bus.

Easterein Rocks
Op 30 april fan dit jier wurdt der wer rockt yn Easterein. Foar de tredde kear litte 25 talinten fan Easterein sjen wat se kinne op gitaar, op drum, mei mandoline, efter oargel, efter piano, mei banjo en yn de mikrofoan. Harren wepside is no ek klear en jim kinne der alles oer lêze op
dizze side.

Harsens derby(407)
Wayne Rooney jôch ferline wike it foarbyld en dat hienen se yn Frankryk ek sjoen:


Letter mear!