Weppers snein 2-5

Útslagen sneon 1 maaie
30 april 2010
Weppers moandei 3-5
3 mei 2010

Gjin trainen
SDS F4 hat moandei gjin trainen.

Slotjûn jeugd
Hallo jongens en meisjes,
Voor de 5e keer organiseert de jeugdcommissie van SDS dit jaar aan het eind van het seizoen een slotavond voor de D, E en F-pupillen. 
Op vrijdag 21 mei a.s. word je verwacht om 16.30 uur op het Sportpark ‘de Skoalleseize’ in Easterein. Nadat je bent aangemeld, gaan we direct beginnen. Ongeveer 19.30 uur is het afgelopen.
Iedereen neemt deel aan een spellencircuit, 4×4 partijtje en penalty schieten op de keeper van het 1e en 2e! Tussendoor krijg je patat met drinken. En natuurlijk is er ook dit jaar weer de wisselbeker te winnen bij het penalty schieten. Wij als jeugdcommissie van SDS nodigen jou van harte uit en wij hopen ook deze keer weer op een grote opkomst.
Tot 21 mei!!!!
Jeugdcommissie SDS

Bedankt!
SDS 3 wie der juster op út en de spesjale tankjes gienen nei Harm Abma en Remco Bervoets. Harm sil ek kommend seizoen SDS 3 traine en Remco stoppet mei fuotbaljen. Beide krigen in cd om thús te belústerjen. Remco ien fan Neill Young en Harm ien fan Mumford en Sons. Fan wa?(klik
hjir).

Dit is mijn klup……..
SDS 3 is juster te golfen west yn Ljouwert. Fansels hawwe sy in tige slagge jûn hân. It praat gie mei nammen oer klups, putte en holes yn ien kear. Ralph frege him ôf of sy by sa ’n golfclub ek in klupliet hawwe. Fansels is dat sa. Hjir spesjaal foar Ralph: “Dit is myn klup………”


Dit is myn klup…..(2)
Hjir noch in hiel spesjale foto. SDS’ eigen “Teigetje”; Tiger Ralph mei syn klup.


Fanút de Jimbar
Ik moest even doorgeven dat de Jimbar de rest van de dag open is voor alle ajax-supporters om elkaar te steunen en uit te huilen, zijn genoeg zakdoekjes aanwezig!! 
Groeten Harm Auke