Weppers snein 2-3

Út- en ferslagen sneon 1-3
28 februari 2014
Weppers moandei 3-3
3 maart 2014

VV Nijland pakt de perioadetitel!
Trochdat De Wâlde hjoed mei 4-0 wûn hat fan SC Stiens pakt VV Nijland 1 de twadde perioade yn de 3e-Klasse A. Fan herte lokwinske!
De Wâlde rint troch de winst noch fierder út as koprinner en stiet ynmiddels 7 punten foar op nûmer 2 VV Nijland 1. Kommende sneon komt de koprinner op besite by de noch altiten ongeslagen nûmer 2.

Team nieuws D1-D2 

Jurjen Bouma, rechterspits, stapt per heden over van de D1 naar de D2. Reden is afzeggingen waardoor de teams in de D’s onevenredig verdeeld waren. D1 bedankt Jurjen voor zijn inzet en wenst D2 veel succes na de winterstop met deze aanwinst!
Tjerk

Jurjen stie sels op de VI-webside


Doelpuntenmakkers
Wy binne tige benijd nei de doelpuntenmakkers fan juster by SDS 4. Jim meie se
hjir hinne maile. Wedstrydferslagen binne ek altiten wolkom.

Feyenoord – Ajax
Guon Eastereiner Feyenoorders lykas û.o. Vera, de Sjaarda’s, in Overal, in Faber en de Hoekstra’s binne hjoed nei Rotterdam foar de klassiker Feyenoord – Ajax. De Ajacieden út Easterein e.o. sille fannemiddei wol om 14.30 yn de Jimbar sitte.

Nijsgjirrich
fashion2
Feyenoord hat it grutste oantal Nederlanders yn de seleksje. Wy ferwachtsje dat Vitesse stiif ûnderoan stiet op dit listje.

Alderaardichst
It skeelde justerjûn net folle of Harm-Auke syn karnaval wie raar yn it wetter fallen:
fashion2

Harsens derby(1221)
It bliuwt in hiele keunst sa ’n rabona. Binnenkoppe blykt in dit gefal dochs dreger te wêzen.