Weppers moandei 3-3

Weppers snein 2-3
1 maart 2014
Weppers tiisdei 4-3
3 maart 2014

Traine
De measte jeugdteams sille fan ‘e wike wol wer los mei it trainen yn Easterein, want kommende sneon steane der foar in soad jeugdteams de earste kompetysjewedstryd nei it winterskoft op it programma.

Gjin sealfuotbal
SDS 1 hoecht fan ‘e wike net te sealfuotbaljen. Sy krije noch efkes in wike om te bekommen fan de wintersport. Nije wike woansdei meie sy om 20.30 thús tsjin Haskerland 6.

Matjes
Hendrik Engbrenghof wie it wykein nei Hamburg yn Dútslân en kaam dizze opmerklike menukaart tsjin:

“Fuotbalje kinne se net, mar hjerring meie se graach”

Alderaardichst


Dit like ús wol in aardige taakstraf foar it “útskellen” fan Van Gangelen.

Harsens derby(1222)
Hjir in “Panenka”, mar dan as frije traap sis mar: