Weppers snein 12-5

Ut- en ferslaggen sneon 11-5
10 mei 2013
Weppers moandei 13-5
12 mei 2013

Pupillen fan de wike
Op de fraach wêrom Michiel Zuidema op de foto woe mei Wietse Fopma wie it antwurd: Koele skuon.


Foar Eljer Wiersma lei dy fraach wat dreger: wie it no de foarnamme fan Elger Turksma dy’t wol wat op syn foarnamme liket of wiene it miskien syn moaie bleate fuotten.

Teloarstelling (1)
Grutste teloarstelling fan juster wie der foar de SDS Vr1. Sij tochten om 15.30 oere efkes te baljen tsjin Holwerd Vr1, mar te langeleste bellen dy ôf: der wiene gjin auto’s beskikber om de froulju nei Easterein te bringen.

Teloarstelling (2)
Ek teloarstellend wie de opkomst fan de riedsleden fan de gemeente Littenseradiel. Der wie om 10.00 oere in gelegenheid jûn om nei de diksusje oer de takomst fan de Skoalleseize oan it begjin fan dizze wike, om efkes mei eigen eagen te sjen wêr’t it krekt om giet. Allinne Pim Astro fan SAM hie de muoite naam en waard rûnlieden.

Foar it lêst

Marco Hoekstra siet juster foar it lêst op de bank bij SDS 2. Hij wurdt haadtrainer yn Skearnegoutum.

SDS 5
Oankundiging fan it manetsjmunt fan SDS 5: Op 25 maaie wurdt it seizoen ôfsluten mei in barbekjoe. Wij hawwe begrepen bij de famylje Dijkstra mar it kin ek de famylje de Vries wêze.

Boiler
De boiler bij de klaaiboksen is lek. It doel is om dizze moandei meitsje te litten mar at dat net slagget dan betsjut it moandeitejûn “kâld brûze”.

Harsens derby(1025)
Hartstikkene bûtenspul fansels! Of dochs net?