Weppers moandei 4-6

Jûn start WK
4 juni 2012
Weppers tiisdei 5-6
4 juni 2012

SDS 1
De lieding fan SDS 1 winsket alle spilers in noflike fakânsje!
Fanôf dizze wike is der gjin trainen mear.
Oer de slotjûn krije jim noch berjocht fan Anne Brouwer.
Ynformaasje oer it nije seizoen folget ein july / begjin augustus.
Groetnis,
Dooitze, Anne, Jaap en Marco

Net mear traine
Er kan vanaf 4 juni niet meer getraind worden achter de sporthal.
Het bestuur

Jierdeis juster
Snein 3 juny wiene Solomon de Hoop en Sybrand Vellinga jierdei. Solomon wurdt al 13 en Sybrand 7. Beide lokwinske.

Ferslach
Pieter Veenje docht altiten ferskuorrend syn bêst om in ferslach te meitsjen fan Da1. Earst al dat Frysk dat Pieter him besiket eigen te meitsjen en dan noch it skoareferrin wer foar de geast helje.
Is it net goed dan wurdt hij korrisearre troch de froulju:
” de foarset op Manon wie net fan Jildou mar fan NEELTJE DE BOER wer troch Manon der 2-1 fan meitsje koe “.

Fuotbal en keatse
Dat is in moai initsjatyf dêr yn Ouwesyl. No’t it fuotbalseizoen dien is, de oergong meitsje nei it keatsen.Yn Ouwesyl organiseare sij it WK Voetbalkaatsen. Op 16 juny sil it heve en miskien kinne jim noch wol meidwaan. Lês
hjir alles der oer.

SDS EK-League
De earste 31 oanmeldingen foar de EK pool fan SDS binne binnen, mar dat is noch neat. Us rie is lûk efkes in kertierke út om him yn te fullen. Jim kinne hjir sjen wêr’t jim dat dwaan kinne en hoe.
Let wol, der binne noch mar in pear
dagen om it te dwaan. Op 7 juny om 20.00 slút de ynskriuwing. Dat is it al gau en miskien is it better om it net op it lêste oankomme te litten, want mei de Wommelser Feesten en in kompjûter stoaring kinne je samar te let wêze.

Harsens derby (777)
Nei de wedstryd fan Nederlân ôfrûne sneon tsjin Noord- (b)Ierlân sjogge wy it wer hielendal sitten. Hielendal de wedstryd tsjin Portugal moat gjin probleem wêze: