Weppers moandei 4-4

Weppers snein 3-4
3 april 2011
Weppers tiisdei 5-4
4 april 2011

Gjin trainen
Beste mensen,
Ivm. ziekte van mijn vader ben ik niet in staat te trainen vanavond. De trainingen voor A en B junioren zijn afgelast.
Groetjes, Lodi

Oefenje
Dinsdag 5 april oefenwedstrijd SDS 1 – Heerenveen 1 (het kampioensploegje van Dick)
Vertrek 18.45 uur, spelen om 20.00 uur
De volgende spelers gaan mee:
1.       Marten
2.       Ewout
3.       Arjen
4.       Elger
5.       Kristian
6.       Jort
7.       Tsjipke Klaas
8.       Jacob Klaas
9.       Feite
10.   Feiko
11.   Grytzen
12.   Redmer
13.   Skelte
14.   Jacob 

Standen
De útslaggen fan dit wykein binne al wer ferwurke en de standen binne
hjir te sjen.

3 punten yn mindering
In pear wiken werom wie der by SDS 3 noch de hoop kampioen te wurden. Dat kinne sy no wol skudde. Sawol ferlern fan konkurrint Mulier as WPB de ôfrûne 2 wiken en no ek noch 3 punten yn mindering krigen om ’t der net spile is tsjin QVC 2 y.f.m. te min spilers. 

Doelpunten
Om foar de Treffer in goed doelpuntenklassemint op te meitsjen misse wij noch in oantal doelpunten.
Da1 doelpunt tsjin Tsjom
SDS 1 twa doelpunten tsjin Be Quick Dokkum
SDS 2 doelpunt tsjin it Fean 2
Maile kin nei
dit adres 

Noch rêstich
Dizze wike is it noch rêstich mei ynhelwedstriden mar nije wike brânt it los. Der is noch hiel wat yn te heljen. Seker bij SDS 4 dy’t noch op 8 wedstriden stean.

SDS F2
SDS F2 traint hjoed foar it earst wer yn Wommels fan 17.00 oan ’t 18.00.

SDS League
Mei de ferhúzing is der dochs wat mis gien mei de SDS League. Bauke Dijkstra en Feite de Haan pakten hielendal net de wykpriis. Paul Reitsma wie sa tûk om ús der op te wizen. Wy binne benijd as jim ek sjogge wa ’t wol de wykpriis pakte (klik hjir).

Ajax kampioen?
Wat ien fan de wepmasters oanbelanget wurdt Ajax noch altiten “gewoan” kampioen fan Nederlân dit seizoen. Sa sil dit slagje:
Stân op 4 april:
1. Twente  63 pnt
2. Psv       61 pnt
3. Ajax      58 pnt
 
9 April
Twe – Roda   2-0
Ajax – Gron   2-0
Psv – H-veen 2-0
          
16 April
Gra – Twe 0-3
Nec – Ajax 0-3
Her – Psv   0-3                   
 
23 April
Ajax – Excel 3-0   
Feyen-Psv   1-1
ADO – Twe  2-1
 
1 Mei
Twe – Wil II   3-0
H-veen – Ajax  0-2
Psv – Vitesse  3-0
 
15 mei
Ajax – Twente  2 – 0
Gron – Psv       2 – 0

Konklúsje:
Twente + 9 pnt
Ajax + 15 pnt
Psv  + 10 pnt

Einstân:  
1. Ajax     73 pnt 
2. Twente 72 pnt 
3. Psv       71 pnt 


Harsens derby(438)
Allinnich de allerbesten kinne mei ien skot 2 kear skore. Dat kin allinnich Messi dus: