Weppers moandei 4-3

SDS-Jumbo-aksje
4 maart 2013
Weppers tiisdei 5-3
5 maart 2013

E3 traine
De E3 hat fannemiddei wer syn earste training nei de winterstop. Se gean wer los om 5 oere, under lieding fan Marten Faber.
Gr. Bauke

Balk E1 – SDS E1
Vol goede moed vertrokken we zaterdagmorgen richting Balk om hier onze 1e wedstrijd van de voorjaarscompetitie te spelen. Het vertrouwen was groot na het behaalde kampioenschap in de zaal. Maar vanaf de aftrap was al duidelijk dat Balk E1 een heel sterk team was. Goede spelers met allemaal een goed schot in de benen. Onze jongens stelden de 1e helft hier heel weinig tegenover. Kan hierover kort zijn: Ruststand 6 – 0.
Na wat omzettingen in de rust, begon de 2e helft hoopgevend voor SDS. Al snel scoorde Stan de 6 – 1, en zowaar een paar minuten later werd het, wederom door Stan, 6 – 2. Zou er dan toch nog een verrassing in de lucht hangen. Jammer genoeg was dit niet het gevl. Balk deed er weer een tandje bij en wij konden niet voorkomen dat Balk nog 5x scoorde. Eindstand 11 – 2!!!!!!! Een hele grote, maar terecht nederlaag. Kortom nog genoeg werk aan de winkel. Volgende week 2x trainen en op naar volgende week zaterdag, thuis tegen ONS uit Sneek.
TP

Sealtoernooi
Justermiddei wie it tradisjoniele “aldelullentoernooi”. Dat betsjut safolle as dat foaral âld de sportskuon oandocht , dat jong de ploegen oanfuld ta in reedlik oantal en dat der balle wurdt ûnder leiding fan de altyd strenge mar ek wol rjochtfeardige Daan Loius Boersma Van Gaal. In hiele mûle fol mar dat komt ek oerien mei de taspraak nei ôfrin fan it sportive diel. Dan komt dêr it momint dat Daan mei minsten 5 A4 papierkes de mikrofoan op it goeie kanaal ôfstimd, de ferkearde lêsbril opset, de lêste bitterbal fuortspield mei in nij bierke en begjint mei:
“Freonen, ik sil it net lang meitsje”. Dat wiene ek no wer syn earste wurden en dan witte je it wol. Johannes Westra is der neat bij mei syn PC taspraak. De skiedsrjochters dy’t allang fuortwiene waarden tank sein, Erwin de Boer de klokkenist hie syn pretpakket ek al binnen en dan wurdt bekend makke wa’t wûn hat. Nimmen hat dan noch in idee. Der binne oeral rigels en reglementen mar hjir jildt it Aldlullestatuut, wat allinne yn it besit is fan de sprekker sels.
Der wie in 5de, in 4de , in 3de, in 2de en in earste plak. Nee gjin priis, want prizen binne der net.
dat earste plak it team fan foarhinne Kafé Bergsma. It wie mei soarch gearstald troch Pieter Veenje. Hij hie der foar soarge dat de gemiddelde leeftijd goed wie dat er snelheid yn it team siet, dat er skoarend fermogen wie dat der guoin wiene dy’t it tempo der úthelle en dat der in doelman stie dy’t mar ien doel hie: gjin doel tsjin krije.
Dizze mannen(Skelte, Jan Simen, Christiaan, Pieter, Aant, Tjerk en Jaap) wûnen 4 partijen en krigen mar ien doelpunt tsjin.
In tige slagge toernooi mei mooglik makke troch de
Greidhoeke hat neist it sportive diel ek in tredde en op fersyk ek noch in fjirde helte.

Bosch car service Wheagan steunt aktie “Rinsma voor Remco”
Bosch car service Wheagan uit Wommels heeft een aktie bedacht om het projekt Rinsma voor Remco te steunen.
Remco Brouwer, die onlangs helaas aan kanker is overleden, heeft 7 jaar lang bij dit bedrijf gewerkt. Hij is als leerling monteur gekomen en heeft het bedrijf verlaten als eerste monteur met APK bevoegdheid. Om de mensen, die de de Alpe d’Huez per fiets gaan beklimmen, te ondersteunen heeft Bosch car service Wheagan de volgende
aktie bedacht: van elke gemaakte APK afspraak en/of aanmelding bij het nieuw gelanceerdeAuto onderhoudplan
stort bovenstaandbedrijf € 10.00 in de pot van de fietsers “Rinsma voor Remco”.
Voor meer informatie over het Auto onderhoudplan of voor het maken van APK afspraak kunt u kijken op de website www.wheagan.nl.
Deze aktie geldt voor de periode 1 maart t/m 15 mei.

Tefreden sponser
In oant reklame buorden binne opknapt en dit wykein pleatst troch Ype en syn handige help Marco. It resultaat mei der wêze. Sjoch
hjir.

Vr2
Vr 2 hawwe sneon balle yn Sint Anne. Neffens de útslach hawwe sij ien kear skoard, mar wa wie dat?

Harsens derby(970)
Dizze is spesjaal foar Ayanle, dy ’t ek oan dizze sport docht: