Evenementen in november 2022

Weppers snein 3-2
2 februari 2008
Weppers tiisdei 5-2
4 februari 2008

Oefenje
Dinsdag 5 februari speelt SDS 2 een oefenwedstrijd in Jelsum tegen DTD.
We vertrekken om 18.30 uur en spelen om 20.00 uur.
Selectie; Marten Faber, Geert Dijkstra, Feite de Haan, Jan Simen Jelsma, Dennis Dijkstra, Hjalmar Ruiter, Stefan van Krimpen, Jeroen Brouwer, Andrew Feyten, Sjoerd Rispens, Tjalling Sikma, Durk de Jong, Mark Postma
De mannen die er niet bij staan kunnen maandagavond om 20.15 uur trainen met de derde selectie.
Hylke


De11fanUs
Dat jim in soad witte fan it betelle fuotbal is wol dúdlik wurden troch de VI kwisssen. Mar wat witte jim fan it amateurfuotbal. Under de namme De11fanUs sille wij jim kennis teste. Mail ús de klups wêr’t it om giet at jim dizze
11 printsjes sjogge. Mail kinne nei sds-nijs@home.nl

Stadionkwis
Klik hjir om de antwurden te besjen fan de stadionkwis fan foarige wike. Hylke Schrale koe 2 stadions net thúsbringe. It gie om it DSB-stadion en it Olympysk stadion yn Barcelona.

Sealtraine foar de jeugd

DAG TEAM DATUM TIJD TRAINERS  
Ma E3 4-feb 16.00 Bauke Dijkstra 331600
Ma E4 4-feb 17.00 Jildert Hijlkema 332554
Do F2 7-feb 17.00 Jan Bouke Bouma 532609
Do F3 7-feb 17.00 Jan Bouke Bouma 532609
Vrij F4/F5 8-feb 17.00 Broer Jacob Greidanus 332461
Vrij F4/F5 8-feb 17.00 Christian Plantinga 332448

Folgens boppesteand skema kin der wer traind wurde troch de jeugd.

Helpe
Fan Feike Jorritsma krije wij dit berjocht:
Omdat er geen trainen is verwacht ik vele vrijwilligers vanavond voor het aanleggen van de brandmeldinstallatie in de Skoalleseize.

SDS League
De nije spilerslist fan de SDS League is klear. Mochten jim noch foutsjes tsjinkomme, mail dan efkes nei
SDSLeague@vv-sds.nl. Sjoch hjir foar de nije list. Jim nije teams moatte ynlevere wurde foar sneon 16 febrewaris om 19.00!
Wy hawwe ynmiddels alwer 3 teams(Trinus, Sibe en Habtamu) binnen. Degene dy ’t meidien hawwe oan de earste helte dogge automatys ek mei oan de twadde helte.

Is der noch nijs? Mail it nei dizze adressen