Weppers moandei 31-8

SDS 5 op Skylge
30 augustus 2009
Weppers tiisdei 1-9
31 augustus 2009

Jas fuort?
Hallo,
Nei it trainen op moandei 31 aug. koe ik myn jas net mear fine. Ik hie him (tink ik) yn box 2 ophongen. Wa hat myn swarte SDS-trainingsjas (âlder model) meinommen? Myn fytskaai sit yn’e bûse en myn namme stiet ek yn de jas.
Groetsjes,
Hâns Bootsma E2 

Seleksje SDS 1
SDS 1 spilet jûn yn Holwert tsjin de pleatselike favoryt. Sy geane om 17.30 fuort en moatte om 18.53 fuotbalje.
De folgende spilers binne útnoege om mei te dwaan:
Skelte, Feiko, Feite, Erik, Jacob, Tsjipke, Tsalling, Anne Harm, Redmar, Freek, Jaap en Jacob vW.

D2 giet wer trainen
Vanaf a.s. dinsdag gaat het trainen weer beginnen.
Dus ook voor D2, de volgende spelers/speelsters worden dinsdag om 17.00 uur verwacht.
Bote, Jacob, Jesse, Rink, Martijn, Stefan, Jan Fokko, Dagmar, Krist, Jorrit, Wiebe, Pieter, Andries en Maricela.
Tot ziens op dinsdag 17.00 uur.
Boudewijn en Jan Bouke.


Tikke-Terug-Jaapklassemint

Ja, ja, wij hawwe heard dat dit wykein al wer yn eigen doel skoard is. It skynt bard te wêzen yn Hoorn op Skylge yn de wedstryd AVV 1 – SDS 3. Wij hawwe heard dat Eeltje Postma syn eigen doelman Harm Abma passearde. Krekte ynformaasje ûntbrekt noch mar wij witte seker dat ien fan syn maten him wol ferriede sil.

Foto’s foar plaatsjesboek
Dinsdag avond om 19.15uur is fotograaf Wiep Wierda op sportpark de skoalleseize aanwezig om diegene die nog niet bij hem op de foto zijn geweest te fotograferen. D
us spelers kom!!!

SDS League
De transfermerke is noch ien dei iepen. Dêrnei kinne wy dus begjinne mei de SDS League. Wy hoopje ein dizze wike de nije formulieren klear te hawwen.
Hjir kinne je alfêst sjen welke spilers as je brûke wolle.

Rûnom Easterein
Binnenkoart sil der ek wer hurdfytst wurde yn Easterein. Sa ’t it no stiet stiet de takomstige klassiker “Rûnom Easterein” pland foar snein 11 oktober.

Netsjes
Dizze goal yn de Poalse 3e Divysje mei der wêze: