Weppers moandei 31-7

Weppers sneon 29-7
29 juli 2017
Weppers tongersdei 3-8-2017
3 augustus 2017

Harm

Ferline wike lei it altyd nijsgjirrige nijsblêd Groot Sneek yn de bus. Dêryn ek in artikel oer … Harm Stremler. Sjoch hjir , at jim it noch net lêze ha

PC earsten

Bauke, Jelte Pieter en Jacob Klaas sil woansdei wer besykje sa folle mooglik earsten bij elkoar te slaan op de PC yn Frjentsjer. Hoefolle tinke jim dat it wurde? Mail it oantal nei sds-nijs@home.nl of in whats-apke mei ek (06-55117582). Wij binne benijd wa’t de PC kenner fan 2017 is. De list foar woansdei is hjir te sjen. Der is yn alle gefallen ien dy’t 6 earsten hellet….
De earste meldingen komme al binnen:

21 Jelle Wiersma
15 Aant Hofstra
24 Hendrik Eringa
18 Meinte Wesselius
22 Appie Posthumus
17 Lolke Hofstra
19 Jaap Toering

WK


It ferskil is hast net te sjen oan de foto’s, mar der wie jûn ien ploech oan it partijtsje dwaan en in oare ploech wie oan it jonglearen op it krekt meande fjild yn Wommels.