Weppers moandei 30-8

SDS 5 op Skylge
29 augustus 2010
Weppers tiisdei 31-8
30 augustus 2010

Traine B-seleksje
De volgende spelers worden morgen om 19.00 verwacht om te trainen:
Arjan p, Arjen L, Elger, Wytse, Sytse Jort, Robert, Jan Simon, Syb, Dennis, Gerrit, Harm Jan
Afmelden voor 18.00 bij trainer b-selektie 06-46090270
Groeten
Johan faber

SDS A1 en B1 trainen vanavond niet.
Dinsdagavond wordt er wel getraind (loopschoenen meenemen) zelfde tijd en zelfde plaats. 
groetjes, Lodi Roembiak

SDS League
Tongersdei kinne jim hjir wer alles fine om mei te dwaan oan de earste helte fan de SDS League 2010-2011. Jim kinne de fuotballers hjir alfêst besjen, mar der sil noch wol in pear dinkjes feroarje foar 1 septimber. Giet Affelay noch fuort by PSV, sil Hadouir nei Ajax, hellet Vitesse dochs noch Suleymani en Alves, giet Van Wolfswinkel nei Newcastle United en sil Strootman noch nei FC Utrecht? De klups hawwe noch oardel dei om de seleksjes kompleet te meitsjen.


Giet net troch
SDS 1 tegen De Wâlde 1 gaat niet door.
gr Andre

Giet ek net troch
E3 traint vandaag niet, zoals te zien op de foto laat het trainingsveld dit niet toe.

Verzoek aan de spelers (of ouders), geef het door.
Ik heb nog niet alle telefoonnummers van de boys van E3 dus kan niet iedereen bellen. 
groet,
Boudewijn.


Ek ôflast
It trainen fan E2 jûn is ôflast.
Ayanle hat gjin swemdiploma en doart it net oan.
 
Gr. Hans van der Schaar
Lieder E2

Alles ôflast
Beste trainers, 
Het is niet verstandig om te trainen vandaag op de velden. Ook de komende dagen even goed bekijken of er getraind kan worden. 
groetjes, Andre

Hast alles ôflast
SDS F2 sil hjoed foar it earst traine, mar de fjilden yn Easterein litte it wat ôfwitte. Om ’t sneon de earste kompetysjewedstryd al is, moat der eins al efkes traind wurde. SDS F2 traint dan hjoed fan 18.00 oan ’t 19.00 op it skopfjild yn Wommels.
Willem

Giet gewoan troch
It trainen fan SDS D1 en F1 giet hjoed gewoan troch. Nei oerlis mei André Vink meie sy in drûch hoekje opsykje op it trainingsfjild.
Remco


ONS 3 – SDS 3     Tiisdei 18.00 oere fuort!
 1. Willem W
 2. Eeltsje P
 3. Jarco P
 4. Christian P
 5. Bote S
 6. Jelte Pieter
 7. Jentsje J (komt sels)
 8. Pieter K
 9. Sjoerd v B
 10. Hendrik E
 11. Ralph W
 12. Bouke D
 13. Sjoerd (Fons) R
 14. Anne S
Harsens derby(278)
Dat krije je mei dy grutte fuotbalbroeken: