Weppers moandei 28-1

Weppers snein 27-1
26 januari 2013
Koppie koppie 6
27 januari 2013

A-seleksje
Trainen op het Sneek veld mag niet, dat wordt trainen bij Feiko in Leeuwarden om 19.30.
mvg
Jaap de Blaauw

Spinning/Bodypumpen
Aankomende woensdagavond willen we starten met de trainingen voor de Dames 1.
I.v.m. de gesteldheid van de velden in Oosterend is er besloten om met zijn allen te gaan spinnen / bodypumpen.
Het is de bedoeling dat wij dit 4x gaan doen op woensdagavond, vanaf 30-01-2013 t/m 20-02-2013.
Mocht men kiezen voor een 4-rittenkaart dan bedragen de kosten € 16,00 (4x €4,00) per persoon.
Tevens kan men er ook voor kiezen om per les te betalen. Een les kost dan € 5,00 per keer.
M.v.g.
Bram, Eeltje en Bote

Sealclinic E-pupillen
Foar de E-pupillen is der kommende sneon wer in sealclinic. Hoe let en hoe of wat is ús noch net bekend, mar dat kinne jim fêst letter fan ‘e wike hjir lêze.

Traine
SDS 1, 2 en 3 sille jûn dan eindelijk foar de twadde kear los op it fjild. Sy traine om 20.30 op it keunstgers fan VV Wit-Zwart/Sneek. Mocht it net trochgean dan sette wy it sa gau mooglik hjir op de webside. Hâldt de webside fan VV Sneek/Wit-Zwart ek mar wat yn de gaten.

Kompetysjeprogramma
Kommende sneon is der in útgebreid kompetysjeprogramma mei û.o. Broekster Boys 1 – SDS 1. Wy achte de kans allinnich lyts as it allegear trochgiet.

Alde doaze
Hjoed
in foto út de tiid dat de Harnzer ús noch útskolden as boeren. Dêr binne se letter mei opholden want Zeerobben spilet meast in klasse leger as SDS en dan krije je de seunen wol stil.

SDS League
De tranfermerke liket sa stadich oan in bytsje op gong te kommen. De klups hawwe noch oan ’t en mei tongersdei om spilers te heljen en dan kinne wy dwaande om de nije spilerslist fan de SDS League klear te meitsjen. Hâld de webside dus goed yn de gaten.

Harsens derby(943)
Miskien is dit foar mear keepers in idee. Gewoan it net stikken lûke. Dan binne je der wis fan dat je net wer hoefe te fiskjen…………